Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σενάρια για σαμποτάζ στους υπόγειους αγωγούς Nord Stream

Υπο­θέ­σεις γύρω από τις διαρ­ρο­ές που εμφα­νί­στη­καν στους αγω­γούς φυσι­κού αερί­ου Nord Stream1 και 2, οι οποί­οι ξεκι­νούν από τη Ρωσία, δια­τρέ­χουν υπό­γεια και σε μεγά­λο βάθος τη Βαλ­τι­κή και φτά­νουν στη Γερ­μα­νία. Δολιο­φθο­ρά; Κι αν ναι, από ποιον; Είναι υπεύ­θυ­νη η Ρωσία ή οι δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας ή που σχε­τί­ζο­νται με την Ουκρανία;

Όλα ξεκί­νη­σαν όταν μέσα σε 24 ώρες κατα­γρά­φη­κε δια­δο­χι­κά και σε μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα πτώ­ση της πίε­σης. Στη συνέ­χεια όμως ο δια­χει­ρι­στής των αγω­γών Nord Stream AG εντό­πι­σε “ζημιές”. Πρό­κει­ται για “περι­πτώ­σεις χωρίς προη­γού­με­νο” σε 3 από τους 4 αγω­γούς, και μέσα στην ίδια ημέ­ρα. “Είναι άγνω­στο πότε το σύστη­μα θα λει­τουρ­γή­σει και πάλι”.

Νωρί­τε­ρα η Σου­η­δι­κή Αρχή Ναυ­τι­λί­ας έκα­νε λόγο για τρία σημεία διαρ­ρο­ών, το ένα στη σου­η­δι­κή θαλάσ­σια οικο­νο­μι­κή ζώνη και τα άλλα στη δανι­κή οικο­νο­μι­κή ζώνη. “Οι διαρ­ρο­ές βρί­σκο­νται πολύ κοντά, νοτιο­α­να­το­λι­κά του δανι­κού νησιού Μπόρν­χολμ”, δήλω­σε εκπρό­σω­πός της στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο Reuters. Πρό­κει­ται για σύμ­πτω­ση; Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από τον τύπο, η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση θεω­ρεί ότι πρό­κει­ται για στο­χευ­μέ­νες επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον των δύο αγω­γών. Αυτό ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα Tagesspiegel επι­κα­λού­με­νη κύκλους ασφα­λεί­ας αλλά και βάσει άλλων στοι­χεί­ων. Το Spiegel επι­κα­λεί­ται μάλι­στα άνθρω­πο που έχει γνώ­ση των γεγο­νό­των από μέσα. Με λίγα λόγια, οι ενδεί­ξεις συντεί­νουν κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα σε σαμπο­τάζ, σε πρά­ξη δολιο­φθο­ράς, ή ακό­μη και σε επί­θε­ση επί τη βάσει της χρο­νι­κής αλλη­λου­χί­ας και της ισχυ­ρής απώ­λειας πίε­σης στον Nord Stream 1.

Βάσει πρώ­των εκτι­μή­σε­ων της κατά­στα­σης “το ενδε­χό­με­νο πιθα­νής επί­θε­σης στο βάθος της θάλασ­σας δεν είναι κάτι το σύνη­θες. Γίνε­ται μόνο με ειδι­κές δυνά­μεις, με δύτες, ή και υπο­βρύ­χιο” ανα­φέ­ρουν καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νες πηγές. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η λει­τουρ­γία του αγω­γού Nord Stream 1 στα­μά­τη­σε εντε­λώς αρχές Σεπτεμ­βρί­ου με την Ρωσία να επι­κα­λεί­ται αρχι­κά τεχνι­κή βλά­βη της αντλί­ας σε ρωσι­κό σταθ­μό συμπί­ε­σης και στη συνέ­χεια τις δυτι­κές κυρώ­σεις, ενώ για τον Nord Stream 2 δεν δόθη­κε την τελευ­ταία στιγ­μή άδεια λει­τουρ­γί­ας λόγω των ρωσι­κών κυρώ­σε­ων. Όμως οι υπο­θα­λάσ­σιοι αγω­γοί είναι γεμά­τοι με φυσι­κό αέριο. Πάντως το ναυ­τι­κό της Δανί­ας και Γερ­μα­νοί ειδι­κοί αλλά και από άλλες χώρες προ­σπα­θούν να ρίξουν φως σε αυτό το συμ­βάν και να εντο­πί­σουν τι ακρι­βώς συνέ­βη, ανα­φέ­ρει το γερ­μα­νι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο DPΑ.

“Τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε”

Συν τω χρό­νω πολ­λές ευρω­παϊ­κές κυβερ­νή­σεις κλί­νουν προς την εκδο­χή της επί­θε­σης. Αίφ­νης για την πολω­νι­κή κυβέρ­νη­ση οι διαρ­ρο­ές που εντο­πί­στη­καν από τις δανι­κές αρχές οφεί­λο­νται σε ρωσι­κή προ­βο­κά­τσια. “¨Βρι­σκό­μα­στε σε μια κατά­στα­ση υψη­λών διε­θνώς πιέ­σε­ων” δήλω­σε ο Πολω­νός υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μαρ­σίν Πρσ­ζι­ντάτς στη Βαρο­σβία. “Δυστυ­χώς ο εξ ανα­το­λών γεί­το­νάς μας ακο­λου­θεί συνε­χώς πολι­τι­κή προ­κλή­σε­ων”. Η πρω­θυ­πουρ­γός της Δανί­ας Μέτε Φρε­ντέ­ρι­ξεν, η οποία βρί­σκε­ται στην πολω­νι­κή πόλη Γκο­λε­νιόφ, κοντά στο Στε­τίν, για τα εγκαί­νια του αγω­γού φυσι­κού αερί­ου Baltic Pap, επι­βε­βαί­ω­σε μιλώ­ντας στους δημο­σιο­γρά­φους ότι τα σημεία των διαρ­ρο­ών είναι κοντά, και στην ερώ­τη­ση εάν πρό­κει­ται για σαμπο­τάζ, είπε: “Τίπο­τα δεν μπο­ρού­με να απο­κλεί­σου­με, αλλά είναι ακό­μη πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα”.

Αλλά και η κυβέρ­νη­ση στη Μόσχα δήλω­σε “εξαι­ρε­τι­κά ανή­συ­χη” για τις διαρ­ρο­ές. Είναι μια πρω­τό­γνω­ρη κατά­στα­ση” είπε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ. Στην ερώ­τη­ση, εάν πρό­κει­τια για σαμπο­τάζ, είπε ότι “καμιά εκδο­χή δεν μπο­ρεί να απο­κλει­στεί”. Μετά τη διαρ­ροή αερί­ου από τους αγω­γούς στη Βαλ­τι­κή Θάλασ­σα, οι αρχές της Δανί­ας καλούν τα πλοία να απο­φύ­γουν το νησί Μπόρν­χολμ σε ακτί­να πέντε μιλί­ων. „Η διαρ­ροή είναι επι­κίν­δυ­νη για τη ναυ­τι­λία”, δήλω­σαν οι αρμό­διες αρχές της Δανί­ας. Από τη σκο­πιά της Γερ­μα­νι­κής Περι­βαλ­λο­ντι­κής Βοή­θειας (DUH), δεν υπάρ­χει κανέ­νας σημα­ντι­κός κίν­δυ­νος για το περι­βάλ­λον, του­λά­χι­στον βρα­χυ­πρό­θε­σμα. Σε κάθε περί­πτω­ση, επα­νέ­ναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας μετά τις εκτε­τα­μέ­νες κατα­στρο­φές στον Nord Stream 1, όχι μόνο δεν ανα­μέ­νο­νται, αλλά θέτουν την ευρω­παϊ­κή αγο­ρά φυσι­κού αερί­ου υπό πίε­ση. Οπως γρά­φει η Handelsblatt, τα ευρω­παϊ­κά Future φυσι­κού αερί­ου ανέ­βη­καν σήμε­ρα Τρί­τη κατά 11,5% στα 193, 50 ευρώ. Αν και κανέ­νας εκ των δύο αγω­γών δεν προ­μη­θεύ­ει την Ευρώ­πη με αέριο, τα περι­στα­τι­κά έχουν εγεί­ρει ανη­συ­χί­ες για την ασφά­λεια των υπο­δο­μών φυσι­κού αερί­ου στην Ευρώπη.

Πηγή: Deutsche Welle

Ρωσία: Θέμα ασφάλειας για ολόκληρη την ήπειρο

Το περι­στα­τι­κό του «Nord Stream» είναι ένα ζήτη­μα που επη­ρε­ά­ζει την ενερ­γεια­κή ασφά­λεια ολό­κλη­ρης της ηπεί­ρου. Αυτό ανα­κοί­νω­σε την Τρί­τη ο Ντμί­τρι Πεσκόφ, εκπρό­σω­πος Τύπου του Ρώσου Προέδρου.

«Πρό­κει­ται για ένα θέμα που σχε­τί­ζε­ται με την ενερ­γεια­κή ασφά­λεια ολό­κλη­ρης της ηπεί­ρου», δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ο εκπρό­σω­πος του Κρεμλίνου.

Όταν ρωτή­θη­κε εάν η ρωσι­κή πλευ­ρά σχε­διά­ζει επα­φές με τον Γερ­μα­νό καγκε­λά­ριο Όλαφ Σολτς και ο Πεσκόφ απά­ντη­σε κατα­φα­τι­κά λέγο­ντας «σίγου­ρα».

Σύμ­φω­να με τα ρωσι­κά ΜΜΕ, το βρά­δυ της 26ης Σεπτέμ­βρη, η πίε­ση έπε­σε στον αγω­γό φυσι­κού αερί­ου «Nord Stream 2». Μεί­ω­ση κατα­γρά­φη­κε στον σωλή­να Α. Επί­σης, πτώ­ση πίε­σης κατα­γρά­φη­κε και στα δύο νήμα­τα του «Nord Stream 1» στην Απο­κλει­στι­κή Οικο­νο­μι­κή Ζώνη της Δανί­ας βορειο­α­να­το­λι­κά του νησιού Μπόρν­χολμ. Στις ζώνες διαρ­ρο­ής έχει δημιουρ­γη­θεί μια απα­γο­ρευ­μέ­νη ζώνη πέντε μιλί­ων για τη ναυτιλία.

Η εφη­με­ρί­δα «Der Tagesspiegel» έγρα­ψε στις 27 Σεπτέμ­βρη ότι μια στο­χευ­μέ­νη δολιο­φθο­ρά θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει σε πτώ­ση της πίε­σης στον αγω­γό φυσι­κού αερί­ου «Nord Stream 2» και στις δύο γραμ­μές του αγω­γού «Nord Stream 1».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο