Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεξουαλικά και οικονομικά σκάνδαλα καθιστούν αμφίβολη την απονομή των Νόμπελ Λογοτεχνίας

Η κρί­ση στους κόλ­πους της Σου­η­δι­κής Ακα­δη­μί­ες βαθαί­νει περισ­σό­τε­ρο μετά την σημε­ρι­νή 27/4 εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή να διε­ρευ­νη­θούν πιθα­νά οικο­νο­μι­κά σκάν­δα­λα. Προη­γή­θη­κε ανα­κοί­νω­ση της Ακα­δη­μί­ας την Παρα­σκευή 21/4 ότι επι­δό­μα­τα δόθη­καν παρά­νο­μα σε συλ­λό­γους και οργα­νι­σμούς που δεν τα δικαιούνται.

Δια­φω­νί­ες υπάρ­χουν και στην απο­νο­μή του βρα­βεί­ου Νόμπελ λογο­τε­χνί­ας. Από την μία πλευ­ρά ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος Γιό­ραν Μάλμκ­βιστ που δηλώ­νει ότι «οι σκέ­ψεις για ανα­βο­λή δεν έχουν λογι­κή» και από την άλλη η μόνι­μη γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας της Σου­η­δι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών Άντερς Ολσον άφη­σε να εννοη­θεί ότι είναι πιθα­νό να ανα­βλη­θεί η απο­νο­μή του βρα­βεί­ου Λογο­τε­χνί­ας αυτή τη χρο­νιά λόγω της κρί­σης που έχει πλή­ξει την Ακα­δη­μία μετά την απο­κά­λυ­ψη σεξουα­λι­κού σκαν­δά­λου στους κόλ­πους της.

Η Άντερς Όλσον απο­κά­λυ­ψε μιλώ­ντας σε ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό της Σου­η­δί­ας, ότι η Ακα­δη­μία βρί­σκε­ται εν μέσω συζη­τή­σε­ων αλλά δεν δέχθη­κε να δώσει περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες, προ­σθέ­το­ντας ότι «πολύ σύντο­μα θα ξεκα­θα­ρί­σει αυτό το σημείο». Ο Πίτερ Ένγκλουντ, ο οποί­ος παραι­τή­θη­κε από την Ακα­δη­μία λόγω κατη­γο­ριών για ανάρ­μο­στη σεξουα­λι­κή συμπε­ρι­φο­ρά, είπε στο ίδιο ραδιό­φω­νο ότι ίσως είναι καλύ­τε­ρα να ανα­βλη­θεί η απο­νο­μή του βρα­βεί­ου. Την παραί­τη­σή της είχε υπο­βάλ­λει και η επι­κε­φα­λής της Σου­η­δι­κής Ακα­δη­μί­ας, Σάρα Ντά­νιους μετά την κρι­τι­κή που ασκή­θη­κε σχε­τι­κά με το πώς ο θεσμός χει­ρί­στη­κε την έρευ­να για κατη­γο­ρί­ες σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης σε βάρος άνδρα που είναι παντρε­μέ­νος με κάποιο από τα μέλη της ακαδημίας.

Αφορ­μή για την έρευ­να στά­θη­καν οι μαρ­τυ­ρί­ες 18 γυναι­κών. Λίγο αργό­τε­ρα η ακα­δη­μία ανα­κοί­νω­σε ότι η σύζυ­γος αυτού του άνδρα επί­σης εγκα­τέ­λει­ψε τη θέση στο συμ­βού­λιο. Για το ίδιο θέμα τρία ακό­μα μέλη της Ακα­δη­μί­ας είχαν απο­συρ­θεί την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, δηλα­δή θα στα­μα­τή­σουν να συμ­με­τέ­χουν στις δρα­στη­ριό­τη­τες της Ακα­δη­μί­ας, καθώς δεν μπο­ρούν να παραι­τη­θούν αφού διο­ρί­ζο­νται ως ισό­βια μέλη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο