Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεξουαλική παρενόχληση: Ανήλικη κατέθεσε μήνυση κατά παίκτη γνωστού ριάλιτι

Τον δρό­μο προς την εισαγ­γε­λία έχει πάρει η μήνη­ση για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση που κατέ­θε­σε 16χρονη μαθή­τρια, μέσω της δικη­γό­ρου της, σε βάρος παί­κτη γνω­στού ριά­λι­τι που προ­βάλ­λε­ται  αυτήν την περιό­δο στην τηλεόραση.

Όπως ισχυ­ρί­στη­κε η ανή­λι­κη μαθή­τρια, επέ­στρε­φε στο σπί­τι της μετά από νυχτε­ρι­νή έξο­δο και διέ­σχι­ζε την πλα­τεία, όταν ένας άντρας την τρά­βη­ξε από την κου­κού­λα, την ακι­νη­το­ποί­η­σε αρπά­ζο­ντάς την από την κου­κού­λα και τη θώπευ­σε στους γοφούς. Μάλι­στα, σύμ­φω­να με την κατά­θε­ση της 16χρονης, ο παί­κτης ριά­λι­τι της πρό­τει­νε να τον ακο­λου­θή­σει στο σπί­τι του για να της κάνει μασάζ.

Η νεα­ρή κοπέ­λα κατά­φε­ρε να ξεφύ­γει από τον καταγ­γελ­λό­με­νο, έτρε­ξε στο σπί­τι της και την επό­με­νη ημέ­ρα μαζί με τον πατέ­ρα της πήγαν στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα και κατέ­θε­σαν μήνυ­ση για προ­σβο­λή γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας με ασελ­γείς πράξεις.

Οι αρχές επι­κοι­νώ­νη­σαν τηλε­φω­νι­κά με τον καταγ­γελ­λό­με­νο, ο οποί­ος αρνή­θη­κε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά κάθε εμπλο­κή στο συμβάν.

Όπως ανέ­φε­ρε η δικη­γό­ρος της 16χρονης το περι­στα­τι­κό έλα­βε χώρα τον περα­σμέ­νο Δεκέμβριο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο