Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεούλ: Το πάρτι για το Halloween μετατράπηκε σε εφιάλτη — 151 νεκροί και 82 τραυματίες από ποδοπατήματα — ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Του­λά­χι­στον 151 νεκροί και 82 τραυ­μα­τί­ες (19 εξ αυτών σε σοβα­ρή κατά­στα­ση) είναι ο νεό­τε­ρος απο­λο­γι­σμός  από ποδο­πα­τή­μα­τα κατά τη διάρ­κεια εορ­τα­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων για το Χάλο­γουιν σε μια κεντρι­κή συνοι­κία της πρω­τεύ­ου­σας Σεούλ, ενώ 150 άνθρω­ποι έχουν τραυ­μα­τι­στεί, ανέ­φε­ρε ένας αξιω­μα­τού­χος των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων, σε νέο απο­λο­γι­σμό της τραγωδίας.

Πολ­λοί από τους τραυ­μα­τί­ες νοση­λεύ­ο­νται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση δήλω­σε ένας αξιω­μα­τού­χος των υπη­ρε­σιών έκτα­κτης ανά­γκης, ενώ τόνι­σε ότι ο αριθ­μός των νεκρών ενδέ­χε­ται να αυξη­θεί περαιτέρω.

Η τρα­γω­δία συνέ­βη περί­που στις 22:20 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, τοπι­κή ώρα (18:20 ώρα Ελλά­δας), καθώς ένα τερά­στιο πλή­θος κόσμου ξεχύ­θη­κε στην περιο­χή Ιτε­ουάν μια κεντρι­κή συνοι­κία της πρω­τεύ­ου­σας για τους εορ­τα­σμούς του Χάλογουιν.

Εκπρό­σω­πος της πυρο­σβε­στι­κής ανέ­φε­ρε ότι 140 ασθε­νο­φό­ρα έφτα­σαν στο σημείο για να δώσουν τις πρώ­τες βοή­θειες σε τραυματίες.

Ένα τερά­στιο πλή­θος είχε συγκε­ντρω­θεί για να γιορ­τά­σει το Halloween στη συνοι­κία Ιτε­γουόν της νοτιο­κο­ρε­α­τι­κής πρω­τεύ­ου­σας, η οποία φημί­ζε­ται για τη νυχτε­ρι­νή δια­σκέ­δα­ση. Ήταν η πρώ­τη μεγά­λη δημό­σια συνά­θροι­ση στη Σεούλ μετά την άρση των περιο­ρι­σμών κατά της παν­δη­μί­ας Covid-19.

Καθώς το πλή­θος γινό­ταν όλο και πιο απεί­θαρ­χο, επη­ρε­α­σμέ­νο προ­φα­νώς και από την κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ, άρχι­σε να επι­κρα­τεί συνω­στι­σμός. Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι ποδο­πα­τή­θη­καν σε έναν λαβύ­ριν­θο από στε­νά σοκάκια.

Τα περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα είναι νέοι, περί­που 20 ετών. Εκπρό­σω­πος της πυρο­σβε­στι­κής στη νοτιο­κο­ρε­α­τι­κή πρω­τεύ­ου­σα έκα­νε λόγο για 19 αλλο­δα­πούς: από την Κίνα, το Ιράν, το Ουζ­μπε­κι­στάν και τη Νορβηγία.

Τα λόγια του 21χρονου Μουν Τζου-Γιανγκ απο­τυ­πώ­νουν τον συνω­στι­σμό που επι­κρά­τη­σε στα στε­νά σοκά­κια με τα μπαρ της Ιτε­γουόν. «Ήταν του­λά­χι­στον δεκα­πλά­σιος ο κόσμος από ό,τι συνή­θως», ανέ­φε­ρε στο πρα­κτο­ρείο Reuters.

Σκηνές φρίκης

Άψυ­χα κορ­μιά κεί­το­νταν στο πεζο­δρό­μιο, σκε­πα­σμέ­να με σεντό­νια και κου­βέρ­τες. Αγω­νιώ­δεις προ­σπά­θειες καρ­διο­πνευ­μο­νι­κής ανα­ζω­ο­γό­νη­σης στη μέση του δρό­μου. Άνθρω­ποι με απο­κριά­τι­κες στο­λές έτρε­χαν πανι­κό­βλη­τοι. Το πάρ­τι για το Halloween είχε μετα­τρα­πεί σε εφιάλτη…

«Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σε ομα­δι­κό τάφο. Κάποιοι έχα­ναν στα­δια­κά τις αισθή­σεις τους, άλλοι ήταν ήδη νεκροί», δήλω­σε αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας στο νοτιο­κο­ρε­α­τι­κό πρα­κτο­ρείο Yonhap.

Σκη­νές φρί­κης περιέ­γρα­ψε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο YTN ο Λι Μπομ-σοκ, ένας για­τρός που προ­σέ­φε­ρε τις πρώ­τες βοή­θειες στην περιο­χή. «Όταν επι­χεί­ρη­σα την πρώ­τη καρ­διο­πνευ­μο­νι­κή ανα­ζω­ο­γό­νη­ση (ΚΑΡ.Π.Α.), δύο θύμα­τα κεί­το­νταν στο πεζο­δρό­μιο. Λίγο αργό­τε­ρα, ο αριθ­μός τους εκτινάχθηκε».

«Πολ­λοί περα­στι­κοί έσπευ­σαν να μας βοη­θή­σουν», συνέ­χι­σε. «Είναι δύσκο­λο να το περι­γρά­ψω με λόγια… Πολ­λά θύμα­τα είχαν χλο­μιά­σει. Δεν μπο­ρού­σα να μετρή­σω τον σφυγ­μό τους ή να ελέγ­ξω την ανα­πνευ­στι­κή λει­τουρ­γία τους και πολ­λοί από αυτούς είχαν ρινι­κή αιμορ­ρα­γία. Προ­σπα­θώ­ντας να εφαρ­μό­σω ΚΑΡ.Π.Α., έβγαι­νε αίμα από το στό­μα τους», περιγράφει.

Σε ερα­σι­τε­χνι­κό βίντεο που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε στο Twitter από αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα, φαί­νε­ται πλή­θος κόσμου με απο­κριά­τι­κες στο­λές σε έναν δρό­μο με πολ­λά μπαρ. Ξαφ­νι­κά επι­κρα­τεί ανα­τα­ρα­χή, περα­στι­κοί σπρώ­χνο­νται και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, ακού­γο­νται κραυγές…

Τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής, ζαλι­σμέ­νοι περα­στι­κοί κάθο­νταν στο πεζο­δρό­μιο και ανα­ζη­τού­σαν πλη­ρο­φο­ρί­ες μέσω των κινη­τών τηλε­φώ­νων τους. Ορι­σμέ­νοι αγκα­λιά­ζο­νταν για να παρη­γο­ρή­σουν ο ένας τον άλλον, ενώ από μερι­κά μπαρ εξα­κο­λου­θού­σε να ακού­γε­ται μου­σι­κή, σύμ­φω­να με φωτο­ρε­πόρ­τερ του Γαλ­λι­κού Πρακτορείου.

Φωτο­γρα­φί­ες που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Yonhap δεί­χνουν πάνω από δώδε­κα ανθρώ­πους να κεί­το­νται σε έναν δρό­μο, με δια­σώ­στες να τους βοη­θούν. Πλά­να από μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης δεί­χνουν πολ­λούς ανθρώ­πους να δέχο­νται πρώ­τες βοή­θειες από υπαλ­λή­λους διά­σω­σης και ιδιώ­τες πολί­τες στο σημείο.

Σε ένα βίντεο φαί­νο­νται περί­που 20 πτώ­μα­τα καλυμ­μέ­να με σεντό­νια ή κου­βέρ­τες. Άλλα θύμα­τα μετα­φέ­ρο­νται με φορεία σε ασθενοφόρα.

Ο πρό­ε­δρος της Νότιας Κορέ­ας Γιουν Σουκ-Γέολ προ­ή­δρευ­σε έκτα­κτης συνά­ντη­σης με κορυ­φαί­ους βοη­θούς και διέ­τα­ξε την απο­στο­λή ιατρι­κών ομά­δων έκτα­κτης ανά­γκης στο σημείο, ανα­κοί­νω­σε το γρα­φείο του.

Οι αρχές διε­ρευ­νούν τα ακρι­βή αίτια του συμ­βά­ντος, ανέ­φε­ρε το Yonhap.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο