Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σερβία: ΝΑΤΟϊκή βόμβα ενός τόνου εξουδετερώθηκε στην πόλη Νις

Βόμ­βα ενός τόνου η οποία είχε μεί­νει από τους ΝΑΤΟϊ­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς κατά της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γιου­γκο­σλα­βί­ας το 1999, μετα­φέρ­θη­κε με ασφά­λεια εκτός της πόλης Νις. Η βόμ­βα εντο­πί­στη­κε σε εργο­τά­ξιο του Επι­στη­μο­νι­κού και Τεχνο­λο­γι­κού Πάρ­κου στη Νις κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών ανά­πλα­σης. Οι αρχές κινη­το­ποι­ή­θη­καν και σήμε­ρα το πρωί εκκε­νώ­θη­κε όλος ο πλη­θυ­σμός γύρω από το πάρ­κο. Η βόμ­βα εξου­δε­τε­ρώ­θη­κε από πυρο­τε­χνουρ­γούς και μετα­φέρ­θη­κε με φορ­τη­γό έξω από την πόλη. Όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών της Σερ­βί­ας, πρό­κει­ται για βόμ­βα 1.000 κιλών, με 430 κιλά εκρη­κτι­κή γόμω­ση. Η βόμ­βα θα κατα­στρα­φεί με υπό­γεια τεχνη­τή έκρη­ξη, σε ελεγ­χό­με­νο χώρο, ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση. Ταυ­τό­χρο­να καλού­νται όλοι οι κάτοι­κοι της περιο­χής να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια τους.

«Πρό­κει­ται για μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες βόμ­βες που έχου­με απε­νερ­γο­ποι­ή­σει μέχρι σήμε­ρα. Είναι ένα ισχυ­ρό φονι­κό όπλο», δήλω­σε ο Λού­κα Τσά­ου­σιτς, βοη­θός υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών και επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος αντι­με­τώ­πι­σης Κατα­στά­σε­ων Έκτα­κτης Ανάγκης.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο