Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεργκέι Αϊζενστάιν, έφερε σε πρώτο πλάνο, την πάλη των λαϊκών μαζών

Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν , ο σκη­νο­θέ­της που άλλα­ξε τα δεδο­μέ­να στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή τέχνη, ο σκη­νο­θέ­της που έφε­ρε με ανυ­πέρ­βλη­το τρό­πο, σε πρώ­το πλά­νο, την πάλη των λαϊ­κών μαζών.

Ο Σερ­γκέι Μιχα­ή­λο­βιτς Αϊζεν­στάιν γεν­νή­θη­κε στη Ρίγα στις 22 Γενά­ρη 1898. Το 1915 ξεκί­νη­σε σπου­δές μηχα­νι­κού στην Πετρού­πο­λη. Παράλ­λη­λα, ασχο­λεί­ται με τη ζωγρα­φι­κή… Την άνοι­ξη του 1918 κατα­τάσ­σε­ται εθε­λο­ντής στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό. Ασχο­λεί­ται και με το θέατρο…

Το 1924 γύρι­σε την πρώ­τη του ται­νία την «Απερ­γία», που έκα­νε μεγά­λη εντύπωση.

Ενα χρό­νο αργό­τε­ρα, η σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση του ανα­θέ­τει τη δημιουρ­γία ενός κινη­μα­το­γρα­φι­κού έργου για την επέ­τειο των 20 χρό­νων από την επα­νά­στα­ση του 1905. Αρχι­κά, ο Αϊζεν­στάιν προ­ό­ρι­ζε την ται­νία για σπον­δυ­λω­τή κατα­σκευή, με διά­φο­ρες ιστο­ρί­ες που, υπό τον τίτλο «1905», θα περιέ­γρα­φαν την επα­νά­στα­ση. Το αρχι­κό όμως σενά­ριο τρο­πο­ποιεί­ται και επι­κε­ντρώ­νε­ται στην εξέ­γερ­ση στο «Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν», ιστο­ρία που στο αρχι­κό σενά­ριο δεν ξεπερ­νού­σε τις 2 σελί­δες. Η ται­νία γυρί­στη­κε μέσα σε λίγες εβδο­μά­δες στην Οδησ­σό, με μερι­κούς ηθο­ποιούς, τον πλη­θυ­σμό της πόλης και ναύ­τες του Κόκ­κι­νου Στό­λου. Μια ται­νία που μέχρι σήμε­ρα απο­τε­λεί σταθ­μό στην Ιστο­ρία του Κινη­μα­το­γρά­φου. Ο Γάλ­λος ιστο­ρι­κός του κινη­μα­το­γρά­φου Ζορζ Σαντούλ σημειώ­νει: «Παντού έξω από την ΕΣΣΔ, η λογο­κρι­σία απα­γό­ρε­ψε το “Ποτέμ­κιν”. Παντού οι θεα­τές συγκε­ντρώ­θη­καν κρυ­φά για να το χειροκροτήσουν…».

Το 1927 η ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος ανα­θέ­τει στον Αϊζεν­στάιν τη δημιουρ­γία μιας ται­νί­ας για τη 10η επέ­τειο της Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης. Με τον συν-σενα­ριο­γρά­φο Γκρι­γκό­ρι Αλε­ξα­ντρόφ βασί­ζο­νται σε προ­σω­πι­κές μαρ­τυ­ρί­ες, σε συνε­ντεύ­ξεις, σε φωτο­γρα­φί­ες και στο βιβλίο «Δέκα ημέ­ρες που συγκλό­νι­σαν τον κόσμο» του Τζον Ριντ και συν­θέ­τουν ένα λεπτο­με­ρέ­στα­το σενά­ριο με τίτλο «Οκτώ­βρης», που κάλυ­πτε το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της Επα­νά­στα­σης. Τελι­κά, ο Αϊζεν­στάιν απο­φα­σί­ζει και εδώ να επι­κε­ντρω­θεί σε κάποια αντι­προ­σω­πευ­τι­κά γεγο­νό­τα της Επα­νά­στα­σης που έλα­βαν χώρα στο Λένιν­γκραντ, από το Φλε­βά­ρη έως τον Οκτώ­βρη του 1917.

Το 1929 ο Σερ­γκέι Μιχα­ή­λο­βιτς Αϊζεν­στάιν γυρί­ζει την ται­νία «Γενι­κή Γραμ­μή» που αντα­πο­κρί­νε­ται στην ανά­γκη κολε­κτι­βο­ποί­η­σης της γης. Περιο­δεύ­ει σε Ευρώ­πη και Αμε­ρι­κή. Στο Μεξι­κό γυρί­ζει την ται­νία «Κε βίβα Μέχι­κο». Το 1938 γυρί­ζει την ται­νία «Αλέ­ξαν­δρος Νιέφ­σκι». Το 1944 ξεκι­νά τα γυρί­σμα­τα της ται­νί­ας «Ιβάν ο Τρομερός»…

Ο Αϊζεν­στάιν έφυ­γε από τη ζωή στις 11 Φλε­βά­ρη 1948.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο