Σεργκέι Αϊζενστάιν, έφερε σε πρώτο πλάνο, την πάλη των λαϊκών μαζών

Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν , ο σκη­νο­θέ­της που άλλα­ξε τα δεδο­μέ­να στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή τέχνη, ο σκη­νο­θέ­της που έφε­ρε με ανυ­πέρ­βλη­το τρό­πο, σε πρώ­το πλά­νο, την πάλη των λαϊ­κών μαζών. Ο Σερ­γκέι Μιχα­ή­λο­βιτς Αϊζεν­στάιν γεν­νή­θη­κε στη Ρίγα στις 22 Γενά­ρη 1898. Το 1915 ξεκί­νη­σε σπου­δές μηχα­νι­κού στην Πετρού­πο­λη. Παράλ­λη­λα, ασχο­λεί­ται με τη ζωγρα­φι­κή… Την άνοι­ξη του 1918 κατα­τάσ­σε­ται εθε­λο­ντής … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν, έφε­ρε σε πρώ­το πλά­νο, την πάλη των λαϊ­κών μαζών.