Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεργκέι Λαβρόφ: Η Μόσχα επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας, ο Σερ­γκέι Λαβρόφ, δήλω­σε χθες Κυρια­κή στην Αίγυ­πτο πως η Μόσχα επι­διώ­κει ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης της Ουκρανίας.

«Οπωσ­δή­πο­τε θα βοη­θή­σου­με τον ουκρα­νι­κό λαό να απαλ­λα­γεί από το καθε­στώς, που είναι από­λυ­τα αντι­λαϊ­κό και ενα­ντί­ον της ιστο­ρί­ας», είπε ο κ. Λαβρόφ στο Κάι­ρο, προ­σθέ­το­ντας ότι ο ρωσι­κός και ο ουκρα­νι­κός λαός θα ζήσουν μαζί στο μέλλον.

Ο Σερ­γκέι Λαβρόφ δια­βε­βαί­ω­νε τον Απρί­λιο ότι η Μόσχα «δεν σχε­διά­ζει» να προ­κα­λέ­σει «αλλα­γή καθε­στώ­τος» στην Ουκρα­νία, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του σε ινδι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο. Είχε προ­σθέ­σει τότε πως επα­φί­ε­ται στον ουκρα­νι­κό λαό να επι­λέ­γει τους ηγέ­τες του.

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, η ρωσι­κή πολι­τι­κή ηγε­σία σκλη­ραί­νει δημό­σια τις θέσεις της όσον αφο­ρά τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Την Τετάρ­τη, ο Λαβρόφ απεί­λη­σε ότι θα τεθούν υπό κατο­χή και άλλα εδά­φη, πέραν της περιο­χής του Ντον­μπάς, όπου επι­κε­ντρώ­νο­νται οι εχθρο­πρα­ξί­ες το τρέ­χον διάστημα.

Με δεδο­μέ­νες τις παρα­δό­σεις όπλων που έχουν μεγα­λύ­τε­ρο δρα­στι­κό βελη­νε­κές από τη Δύση στον ουκρα­νι­κό στρα­τό, είναι απα­ραί­τη­το να απω­θη­θούν περαι­τέ­ρω οι δυνά­μεις του Κιέ­βου από τις περι­φέ­ρειες Ντο­νέ­τσκ και Λου­γκάνσκ, που συγκρο­τούν το Ντον­μπάς. Η Μόσχα έχει ανα­γνω­ρί­σει τις δύο περιο­χές ως ανεξάρτητες.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο