Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεργκέι Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το αδιέξοδο στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, η επι­κεί­με­νη έντα­ξη Σου­η­δί­ας και Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ, αλλά και οι σχέ­σεις Πεκί­νου — Μόσχας βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο της συνέ­ντευ­ξης Τύπου που έδω­σε σήμε­ρα ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ, με θέμα τον απο­λο­γι­σμό των διπλω­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των της Ρωσί­ας το 2022.

Ο Ρώσος υπουρ­γός χαρα­κτή­ρι­σε παρά­λο­γες τις ειρη­νευ­τι­κές προ­τά­σεις του Ουκρα­νού προ­έ­δρου, επιρ­ρί­πτο­ντας στον Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι και τις ΗΠΑ την ευθύ­νη για το γεγο­νός ότι οι συνο­μι­λί­ες για τον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου έχουν βρε­θεί σε αδιέξοδο.

«Ο Ζελέν­σκι προ­βάλ­λει εντε­λώς παρά­λο­γες πρω­το­βου­λί­ες, όπως ένα σχέ­διο δέκα σημεί­ων, όπου μπαί­νουν όλα τα ζητή­μα­τα — επι­σι­τι­στι­κή ασφά­λεια, ενερ­γεια­κή ασφά­λεια, βιο­λο­γι­κή ασφά­λεια, απο­χώ­ρη­ση των ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των από παντού, μετά­νοια, δικα­στή­ριο και κατα­δί­κη της Ρωσί­ας», είπε ο Λαβρόφ.

Είπε ότι η Ρωσία είναι έτοι­μη να απα­ντή­σει σε σοβα­ρές προ­τά­σεις για δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την Ουκρα­νία, αλλά δεν έχει λάβει ακό­μη τέτοιες προ­τά­σεις, ενώ συμπλή­ρω­σε πως «δεν μπο­ρεί να γίνει λόγος για δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τον Ζελέν­σκι, από τη στιγ­μή που απα­γό­ρευ­σε νομι­κά τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τη ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση».

Ο επι­κε­φα­λής του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών υπο­στή­ρι­ξε ότι η Δύση ήταν αυτή που στα­μά­τη­σε τη διπλω­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία και άρχι­σε να εξο­πλί­ζει τις Ένο­πλες Δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας, ενώ στά­θη­κε στην πρό­σφα­τη δήλω­ση του γενι­κού γραμ­μα­τέα του ΝΑΤΟ Στόλ­τεν­μπεργκ, ο οποί­ος χαρα­κτή­ρι­σε τις στρα­τιω­τι­κές προ­μή­θειες ως «τον δρό­μο για την ειρήνη».

Ο Λαβρόφ είπε επί­σης ότι η Μόσχα θα λάβει στρα­τιω­τι­κο-τεχνι­κά μέτρα στην πλευ­ρά των συνό­ρων της, εάν η Φιν­λαν­δία και η Σου­η­δία εντα­χθούν στο ΝΑΤΟ.

«Πρέ­πει να βγά­λου­με συμπε­ρά­σμα­τα από την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας και εάν τελι­κά πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, θα λάβου­με τα κατάλ­λη­λα στρα­τιω­τι­κο­τε­χνι­κά μέτρα στην πλευ­ρά μας των συνό­ρων», δήλω­σε ο Λαβρόφ.

Οι «καλύτερες» στην ιστορία οι σχέσεις Ρωσίας — Κίνας

Ο Λαβρόφ ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στην όξυν­ση της έντα­σης στην περιο­χή του Ινδο-Ειρη­νι­κού, εκφρά­ζο­ντας την άπο­ψη ότι η Δύση έχει χαρά­ξει μια πορεία για να δημιουρ­γή­σει ένα μπλοκ ενά­ντια στη Ρωσία και την Κίνα.

Αντί να επι­διώ­κε­ται η συναί­νε­ση, δημιουρ­γού­νται στρα­τιω­τι­κά μπλοκ, όπως το AUKUS, εντός του οποί­ου η Ιαπω­νία ακο­λου­θεί τον δρό­μο της στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης, είπε ο Λαβρόφ.

Ανα­φο­ρι­κά με τις σινο­ρω­σι­κές σχέ­σεις, ο Λαβρόφ είπε ότι βιώ­νουν τις καλύ­τε­ρες στιγ­μές στην ιστο­ρία των δύο χωρών σχέσεων.

«Δεν πρό­κει­ται για συμ­μα­χία ή συνα­σπι­σμό, αλλά είναι ισχυ­ρό­τε­ρη από μια συμ­μα­χία. Οι σχέ­σεις είναι εμπι­στο­σύ­νης, σεβα­σμού και βασί­ζο­νται σε ισορ­ρο­πία συμ­φε­ρό­ντων», είπε.

«Κατανόηση» για την τουρκική επέμβαση στη Συρία

Εξάλ­λου, ο Ρώσος ΥΠΕΞ εξέ­φρα­σε την «κατα­νό­η­σή» του για την τουρ­κι­κή πολι­τι­κή στο ζήτη­μα της Βόρειας Συρί­ας, όπου η Άγκυ­ρα διε­ξά­γει στρα­τιω­τι­κή επιχείρηση.

«Ένα από τα κύρια προ­βλή­μα­τα στη Συρία είναι το Ιντλίμπ, όπου δεν πρέ­πει να υπάρ­χουν τρο­μο­κρά­τες, όπου πρέ­πει να βελ­τιω­θούν οι σχέ­σεις μετα­ξύ των αρχών και των Κούρ­δων. Κατα­νο­ού­με την ενό­χλη­ση των Τούρ­κων εταί­ρων μας που οι ΗΠΑ θέλουν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τους Κούρ­δους για να δημιουρ­γή­σουν ένα οιο­νεί κρά­τος», είπε ο Λαβρόφ.

(Πηγή: TASS, «Ria Novosti», ren.tv)

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο