Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεργκέι Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συγκαλύπτουν τα εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Κιέβου»

Ο επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας Σερ­γκέι Λαβρόφ απέρ­ρι­ψε σήμε­ρα στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ τις κατη­γο­ρί­ες της Δύσης ανα­φο­ρι­κά με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η από­φα­ση για την «ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» — όπως απο­κα­λεί το Κρεμ­λί­νο την εισβο­λή — ήταν «ανα­πό­φευ­κτη», προ­κει­μέ­νου η Μόσχα να προ­στα­τεύ­σει τον ρωσό­φω­νο πλη­θυ­σμό του Ντονμπάς.

Μιλώ­ντας ενώ­πιον των ομο­λό­γων του (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Ουκρα­νού) στην ειδι­κή συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας κατη­γό­ρη­σε το Κίε­βο ότι αρνή­θη­κε βασι­κά δικαιώ­μα­τα στον ρωσό­φω­νο πλη­θυ­σμό του Ντονμπάς.

«Οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους (…) έχουν συγκα­λύ­ψει τα εγκλή­μα­τα που διέ­πρα­ξε το καθε­στώς του Κιέ­βου», ισχυ­ρί­στη­κε ο Λαβρόφ, αντι­κρού­ο­ντας τις κατη­γο­ρί­ες για θηριω­δί­ες του ρωσι­κού στρα­τού στην Ουκρα­νία. Παράλ­λη­λα, απέρ­ρι­ψε εκ των προ­τέ­ρων τις εργα­σί­ες του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου στο οποίο η Ρωσία «δεν έχει εμπι­στο­σύ­νη», όπως είπε.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο