Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΕΤΕΠΕ: Αλληλέγγυη στους εργαζομένους για την ίδρυση νέων σωματείων στα Starbucks

«Στε­κό­μα­στε αλλη­λέγ­γυοι στους εργα­ζο­μέ­νους των Starbucks, συμ­με­ρι­ζό­μα­στε τον αγώ­να τους και ελπί­ζου­με το εργα­τι­κό κίνη­μα όλου του κόσμου να σηκώ­σει κεφά­λι και να διεκ­δι­κή­σει τους καλύ­τε­ρους όρους ζωής που αξί­ζει!», τονί­ζει το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Του­ρι­στι­κών Επι­σι­τι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης — Πιε­ρί­ας — Χαλ­κι­δι­κής (ΣΕΤΕΠΕ), για την ίδρυ­ση νέων σωμα­τεί­ων στα Starbucks.

Επι­ση­μαί­νει ότι, «η ίδρυ­ση του πρώ­του σωμα­τεί­ου σε ένα κατά­στη­μα Starbucks τον Δεκέμ­βριο στο Denver της Αμε­ρι­κής, ήταν η σπί­θα που άνα­ψε τη φλό­γα για την οργά­νω­ση των εργα­ζο­μέ­νων μετα­φέ­ρο­ντας σε όλον τον κόσμο αισιό­δο­ξα μηνύ­μα­τα. Στην ίδρυ­ση ολο­έ­να και περισ­σο­τέ­ρων σωμα­τεί­ων προ­χω­ρούν από τότε καθη­με­ρι­νά οι εργα­ζό­με­νοι των κατα­στη­μά­των της αλυ­σί­δας σε όλη την Αμε­ρι­κή πάρα τις απει­λές και τις ασφυ­κτι­κές πιέ­σεις που δέχο­νται από την εργοδοσία».

Ανα­φέ­ρει ότι, «μέχρι στιγ­μής 66 είναι τα σωμα­τεία που έχουν ιδρυ­θεί, ενώ εργα­ζό­με­νοι από 250 κατα­στή­μα­τα έχουν κατα­θέ­σει χαρ­τιά για να εντα­χθούν σε αυτά, απο­δει­κνύ­ο­ντας έτσι ότι μόνο η δρά­ση των εργα­ζο­μέ­νων για τη δημιουρ­γία συν­δι­κά­του και διεκ­δί­κη­ση αξιο­πρε­πών συν­θη­κών δου­λειάς είναι αυτή που πραγ­μα­τι­κά μπο­ρεί να πιέ­σει την εργο­δο­σία και πως αυτός είναι ο μονός τρό­πος για να σπά­σει ο φόβος και η κατα­πί­ε­ση που αυτή ασκεί».

Σημειώ­νει ότι, «το γεγο­νός αυτό είναι ένα φωτει­νό παρά­δειγ­μα και για τους εργα­ζο­μέ­νους της χωράς μας, όπου ο κλά­δος μας, όντας από τους μεγα­λύ­τε­ρους, λει­τουρ­γεί με τις χει­ρό­τε­ρες συν­θή­κες εργα­σί­ας όπως απλη­ρω­σιά, εντα­τι­κο­ποί­η­ση και απο­λύ­σεις δημιουρ­γώ­ντας την ανά­γκη οργά­νω­σης των εργα­ζο­μέ­νων στα σωμα­τεία τους. Άλλω­στε, η καλο­και­ρι­νή σαι­ζόν μόλις άρχι­σε και ήδη υπάρ­χουν καταγ­γε­λί­ες για αυθαι­ρε­σί­ες των εργοδοτών».

«Το συμπέ­ρα­σμα λοι­πόν είναι πως ακό­μα και σε περιό­δους που τα πράγ­μα­τα μπο­ρεί να μοιά­ζουν πετρω­μέ­να και ακί­νη­τα η πάλη πάντα βρί­σκει το δρό­μο να ανθί­σει και να μετα­τρα­πεί σε αγώ­να και διεκ­δί­κη­ση!», κατα­λή­γει το ΣΕΤΕΠΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο