Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε απελπιστική κατάσταση τα λαϊκά νοικοκυριά περιορίζουν καθημερινά τις βασικές τους ανάγκες

Μεί­ω­ση σε είδη δια­τρο­φής και καύ­σι­μα κατα­γρά­φε­ται στο πρώ­το εξά­μη­νο του 2017, ως απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής που μειώ­νει τα λαϊ­κά εισο­δή­μα­τα ελέω κρίσης.

Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στα­τι­στι­κά στοι­χεία του υπουρ­γεί­ου περι­βάλ­λο­ντος, το πρώ­το εξά­μη­νο του έτους οι Έλλη­νες αγό­ρα­σαν 56.000.000 λίτρα λιγό­τε­ρα βεν­ζί­νης καθώς ο όγκος πωλή­σε­ων στις βεν­ζί­νες μειώ­θη­κε κατά 4% σε ετή­σια βάση.

Την ίδια ώρα, τα στοι­χεία για τις πωλή­σεις σε σού­περ-μαρ­κετ δεί­χνουν απώ­λεια της τάξης του 1% καθώς στα γαλα­κτο­κο­μι­κά υπήρ­ξε μεί­ω­ση πωλή­σε­ων κατά 3,5%, στα καθα­ρι­στι­κά η πτώ­ση κινεί­ται στο 4,9% και σε είδη προ­σω­πι­κής υγιει­νής στο 4,6%.

Η κατά­στα­ση ανα­μέ­νε­ται να επι­δει­νω­θεί τους επό­με­νους μήνες, καθώς η φορο­ε­πι­δρο­μή συνε­χί­ζε­ται με την κατα­βο­λή των δόσε­ων στην εφο­ρία του φόρου εισο­δή­μα­τος αλλά και στον ΕΝΦΙΑ, που αυτές τις μέρες απο­στέλ­λε­ται στους υπό­χρε­ους και προς τα τέλη του χρό­νου ακο­λου­θούν και τα τέλη κυκλοφορίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο