Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε βράχια προσέκρουσε η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Φλώρινα — Θεσσαλονίκη

Η επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία 87 που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Φλώ­ρι­να-Θεσ­σα­λο­νί­κη βρή­κε σε βρά­χια, σε τού­νελ, κοντά στη Βέροια, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι 15 επι­βά­τες και το προ­σω­πι­κό είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Οι επι­βά­τες θα μετα­φερ­θούν με λεω­φο­ρείο στο Πλα­τύ και θα συνε­χί­σουν το ταξί­δι τους με την αμα­ξο­στοι­χία 56.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο