Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε δημοπρασία η «Χρυσή Μπάλα» του Μαραντόνα από το Μουντιάλ του 1986

To βρα­βείο της «Χρυ­σής Μπά­λας» που κατέ­κτη­σε ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να ως ο καλύ­τε­ρος παί­κτης στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1986, θα δημο­πρα­τη­θεί στη Γαλ­λία τον Ιού­νιο, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα (7/5) ο οίκος δημο­πρα­σιών Aguttes. Αυτή είναι η πρώ­τη «Χρυ­σή Μπά­λα» που βγαί­νει σε δημο­πρα­σία και, ενώ δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί ακό­μη η αξία της, ο οίκος ανα­μέ­νει ότι θα «φέρει» εκα­τομ­μύ­ρια στις 6 Ιουνίου.

Ο Μαρα­ντό­να, ο οποί­ος πέθα­νε το 2020, απέ­σπα­σε το βρα­βείο αφού οδή­γη­σε την εθνι­κή Αργε­ντι­νής στην κατά­κτη­ση του τρο­παί­ου στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του Μεξι­κού, σημειώ­νο­ντας πέντε γκολ στην τελι­κή φάση της διορ­γά­νω­σης, όπου ήταν αρχη­γός της «αλμπι­σε­λέ­στε» και έπαι­ξε κάθε λεπτό στο τουρ­νουά. Το Μου­ντιάλ του 1986 έχει πιθα­νό­τα­τα «χαρα­χθεί» στη μνή­μη των ποδο­σφαι­ρό­φι­λων περισ­σό­τε­ρο για τα δύο γκολ που σημεί­ω­σε ο Μαρα­ντό­να κόντρα στην Αγγλία για την προη­μι­τε­λι­κή φάση της διορ­γά­νω­σης. Ο ίδιος χαρα­κτή­ρι­σε το πρώ­το ως το «Χέρι του Θεού», καθώς χρη­σι­μο­ποί­η­σε τη γρο­θιά του για να «νική­σει» στον αέρα τον Πίτερ Σίλ­τον και να στεί­λει την μπά­λα στα δίχτυα, ενώ το δεύ­τε­ρο, το απί­στευ­το σλά­λομ με το οποίο πέρα­σε τη… μισή εθνι­κή Αγγλί­ας, έχει ψηφι­στεί ως το «Γκολ του Αιώνα».

Η φανέ­λα που φόρε­σε εκεί­νη την ημέ­ρα το «χρυ­σό παι­δί», μαζί με την μπά­λα του αγώ­να, έχουν που­λη­θεί στο παρελ­θόν σε δημο­πρα­σία. Μετά την εμφά­νι­σή του κόντρα στα «τρία λιο­ντά­ρια», ο Μαρα­ντό­να σημεί­ω­σε τα δύο γκολ, με τα οποία η Αργε­ντι­νή νίκη­σε το Βέλ­γιο στον ημι­τε­λι­κό, πριν η «αλμπι­σε­λέ­στε» επι­βλη­θεί 3–2 της Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας στον τελικό.

Τα… ίχνη του βρα­βεί­ου του Μαρα­ντό­να είχαν χαθεί, πριν έρθει ξανά στην επι­φά­νεια ανά­με­σα σε πολ­λά τρό­παια σε μια αίθου­σα δημο­πρα­σιών. Πρό­σφα­τα το εμπι­στεύ­θη­καν στον οίκο Aguttes, οι άνθρω­ποι του οποί­ου διε­ξή­γα­γαν έρευ­να για την προ­έ­λευ­σή του και κατά­φε­ραν να πιστο­ποι­ή­σουν την αυθε­ντι­κό­τη­τά του ως το βρα­βείο της «Χρυ­σής Μπά­λας» του Μαραντόνα.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο