Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε δημοπρασία, φωτογραφίες της Φρίντα Κάλο που τράβηξε ο Νίκολας Μάρεϊ

Συλ­λο­γή από «προ­σω­πι­κές και χαλα­ρές» φωτο­γρα­φί­ες των Φρί­ντα Κάλο και Ντιέ­γκο Ριβέ­ρα και του πολύ­μορ­φου κοι­νω­νι­κού τους κύκλου πωλού­νται σε δημο­πρα­σία για πρώ­τη φορά.

Οι φωτο­γρα­φί­ες είναι από τον φωτο­γρα­φι­κό φακό του Νίκο­λας Μάρεϊ, του φημι­σμέ­νου καλ­λι­τέ­χνη που ήταν ερα­στής και συνερ­γά­της της Φρί­ντα Κάλο.

Η σπά­νια συλ­λο­γή φωτο­γρα­φιών θα πωλη­θεί σήμε­ρα σε δημο­πρα­σία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

πολ­λές από τις φωτο­γρα­φί­ες εμφα­νί­ζουν το ζευ­γά­ρι Μεξι­κα­νών ζωγρά­φων στο σπί­τι του μετα­ξύ φίλων και προ­σφέ­ρουν στους θεα­τές μια μονα­δι­κή ματιά στις ζωές των καλλιτεχνών.

Στις φωτο­γρα­φί­ες παρου­σιά­ζο­νται ο συν­θέ­της Κάρ­λος Τζά­βεζ, η ρεα­λί­στρια καλ­λι­τέ­χνης, Μάριαν Γκρίν­γουντ, ο καλ­λι­τέ­χνης Ρομπέρ­το Μοντε­νέ­γκρο, η ηθο­ποιός Μάρ­γκο Άλμπερτ, η ζωγρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Μάι-Μάι Ζε και η Κρι­στί­να Κάλο, αδελ­φή της Φρίντα.

Η δημο­πρα­σία διορ­γα­νώ­νε­ται την ίδια περί­ο­δο που το Μου­σείο του Μπρού­κλιν παρου­σιά­ζει την έκθε­ση με τίτλο «Frida Kahlo: Appearances Can Be Deceiving» (Οι εμφα­νί­σεις μπο­ρεί να είναι παρα­πλα­νη­τι­κές) την πρώ­τη έκθε­ση στις ΗΠΑ με ενδύ­μα­τα και προ­σω­πι­κά ανα­μνη­στι­κά της ζωγράφου.

Η Φρί­ντα Κάλο, σου­ρε­α­λί­στρια ζωγρά­φος και υπέρ­μα­χος των δικαιω­μά­των των γυναι­κών χρη­σι­μο­ποί­η­σε την τέχνη της για να διε­ρευ­νή­σει την ταυ­τό­τη­τά της, ως φακό μέσω του οποί­ου εξέ­τα­σε τη μεξι­κα­νι­κή κλη­ρο­νο­μιά, την πολι­τι­κή και την ανα­πη­ρία της.

Ανέ­δει­ξε βασι­κά στοι­χεία μέσω των ενδυ­μα­το­λο­γι­κών επι­λο­γών και της εμφά­νι­σής της, με τα έντο­να βαμ­μέ­να χεί­λη, τα φωτει­νά φορέ­μα­τα και τα μαλ­λιά πλεγ­μέ­να σε πλε­ξού­δες που την χαρακτήριζαν.

Στην ηλι­κία των έξι αρρώ­στη­σε από πολιο­μυ­ε­λί­τι­δα, με απο­τέ­λε­σμα το ένα της πόδι να είναι μικρό­τε­ρο από το άλλο και ημι­πα­ρά­λυ­το. Σε ηλι­κία 19 ετών μετά από τρο­χαίο ατύ­χη­μα υπο­βλή­θη­κε σε μεγά­λο αριθ­μό εγχει­ρή­σε­ων, καθώς το ισχίο, η σπον­δυ­λι­κή στή­λη και η λεκά­νη της τραυ­μα­τί­στη­καν πάρα πολύ σοβα­ρά και παρέ­μει­νε στο νοσο­κο­μείο για αρκε­τό χρο­νι­κό διάστημα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο