Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε δυο λεπτά

Δύο λεπτά συζή­τη­σης ήταν αρκε­τά για να μετα­τρα­πεί το «ισχυ­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση» σε «θα δού­με μετά τις εκλο­γές αν θα συνερ­γα­στού­με με τη ΝΔ». Ο λόγος για τον γραμ­μα­τέα του ΠΑΣΟΚ, Α. Σπυ­ρό­που­λο, που στο δελ­τίο ειδή­σε­ων του «ΑΝΤ1» δεν μάση­σε τα λόγια του. Οταν ρωτή­θη­κε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν δεν βγά­λει αυτο­δυ­να­μία η ΝΔ και με δεδο­μέ­νο ότι ο Μητσο­τά­κης …«εγκρί­θη­κε» ως πρω­θυ­πουρ­γός με βάση το απο­τέ­λε­σμα της 21ης Μάη, άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο της συνερ­γα­σί­ας. Θύμι­σε μάλι­στα ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προ­τεί­νει εδώ και και­ρό «όλες οι δυνά­μεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) να συνο­μι­λή­σουν», ενώ σε όλη την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο προ­βαλ­λό­ταν ως η «συγκολ­λη­τι­κή ουσία» μιας οποιασ­δή­πο­τε επό­με­νης κυβέρ­νη­σης, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η «στα­θε­ρό­τη­τα». Πώς γίνε­ται όμως να αντι­πο­λι­τευ­τείς μια πολι­τι­κή που ήσουν και είσαι έτοι­μος να υλο­ποι­ή­σεις σε μια συγκυ­βέρ­νη­ση; Αυτό μόνο αυτοί που τα λένε μπο­ρούν να το εξη­γή­σουν… Βέβαια, και στην αντι­πο­λί­τευ­ση όταν είναι το ΠΑΣΟΚ, το απο­τέ­λε­σμα της εξί­σω­σης είναι το ίδιο: Μνη­μό­νια, αντι­λαϊ­κά μέτρα, αντερ­γα­τι­κές ρυθ­μί­σεις και αντι­δρα­στι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου. Η εμπει­ρία από το 2012, το 2015 και το 2019 είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή… Ετσι, λοι­πόν, μετά τη μού­φα «προ­ο­δευ­τι­κή κυβέρ­νη­ση» του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ακού­με και τις …μού­φες των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για «ισχυ­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση» στη ΝΔ. Μόνο το ΚΚΕ απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και στη συναί­νε­ση που της προ­σφέ­ρουν οι δυνά­μεις της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, γι’ αυτό ο λαός έχει συμ­φέ­ρον να είναι ακό­μα πιο δυνα­τό μετά τις εκλο­γές της 25ης Ιούνη.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο