Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε δύο πρόσωπα για τους αγώνες κατά της σεξουαλικής βίας το Νόμπελ Ειρήνης 2018

Ο γυναι­κο­λό­γος Ντέ­νις Μου­κου­έ­γκε από το Κον­γκό και η για­ζί­ντι Νάντια Μου­ράντ τιμώ­νται με το Νόμπελ Ειρή­νης 2018.

To φετι­νό Νόμπελ Ειρή­νης τίμη­σε τους αγώ­νες κατά της σεξουα­λι­κής βίας στο πρό­σω­πο του γυναι­κο­λό­γου Ντέ­νις Μου­κου­έ­γκε από τον Κον­γκό, ο οποί­ος είχει επα­νει­λημ­μέ­νως προ­τα­θεί και στο παρελ­θόν και τη νεα­ρή Για­ζί­ντι Νάντια Μου­ράντ, πρώ­ην σεξουα­λι­κή σκλά­βα της οργά­νω­σης Ισλα­μι­κό Κράτος.

nobel23

«Και οι δύο έθε­σαν σε κίν­δυ­νο την προ­σω­πι­κή τους ασφά­λεια αγω­νι­ζό­με­νοι με θάρ­ρος κατά των εγκλη­μά­των πολέ­μου και δια­σφα­λί­ζο­ντας δικαιο­σύ­νη για τα θύμα­τα», ανα­κοί­νω­σε η νορ­βη­γι­κή Επι­τρο­πή του Βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρήνης.

Η Επι­τρο­πή δεν κατόρ­θω­σε να επι­κοι­νω­νή­σει με τους δύο βρα­βευό­με­νους για να τους ενημερώσει.

«Εάν παρα­κο­λου­θούν, τα συγ­χα­ρη­τή­ριά μου από καρ­διάς», δήλω­σε η εκπρό­σω­πος της Επιτροπής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο