Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε ειδικό κελί στις φυλακές Κορυδαλλού για λόγους ασφαλείας κρατείται η Ρούλα Πισπιρίγκου

 Σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο κελί και σε απο­μό­νω­ση, προ­κει­μέ­νου να παρέ­χε­ται από­λυ­τη ασφά­λεια, στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, κρα­τεί­ται η 33χρονη Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, από την Πάτρα, η οποία κατη­γο­ρεί­ται για την ανθρω­πο­κτο­νία της 9χρονης κόρης της Τζωρ­τζί­νας, καθώς κρί­θη­κε προ­φυ­λα­κι­στέα με σύμ­φω­νη γνώ­μη ανα­κρί­τριας και εισαγ­γε­λέα, το βρά­δυ της Δευτέρας.

Η 33χρονη, μετα­φέρ­θη­κε γύρω στις 9 σήμε­ρα το πρωί στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, ενώ συγκε­ντρω­μέ­νοι στο σημείο απει­λού­σαν να την λιν­τσά­ρουν και την απο­δο­κί­μα­σαν. Ωστό­σο τα μέτρα μετα­γω­γής από την Αστυ­νο­μία ήταν δρα­κό­ντεια και δεν υπήρ­ξε κάποιο πρό­βλη­μα. Η 33χρονη οδη­γή­θη­κε στο κελί της εν μέσω απο­δο­κι­μα­σιών και ύβρε­ων από τις άλλες κρα­τού­με­νες των φυλα­κών, οι οποί­ες εκτό­ξευαν απει­λές για τη ζωή της.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Αντε­γκλη­μα­τι­κής Πολι­τι­κής, το κελί που δια­μορ­φώ­θη­κε ειδι­κά για την κρά­τη­ση της 33χρονης, βρί­σκε­ται στην ειδι­κή πτέ­ρυ­γα των γυναι­κεί­ων φυλα­κών, όπου κρα­τού­νται και οι έγκλει­στοι για εγκλή­μα­τα τρο­μο­κρα­τί­ας, αλλά είναι ατο­μι­κό και σε πλή­ρη απο­μό­νω­ση και θα προ­αυ­λί­ζε­ται μόνη της, προ­κει­μέ­νου να βρί­σκε­ται σε από­λυ­τα ασφα­λές περι­βάλ­λον και θα μπο­ρεί να βλέ­πει μόνο τον δικη­γό­ρο της.

Κατά τις ίδιε πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού επε­λέ­γη­σαν ακρι­βώς για τον λόγο ότι μπο­ρού­σε να δια­μορ­φω­θεί το ασφα­λές περι­βάλ­λον για την 33χρονη, καθώς οι κρα­τού­με­νες από τις φυλα­κές Ελαιώ­να είχαν δια­μη­νύ­σει ότι θα της έκα­ναν κακό αν την μετέ­φε­ραν εκεί.Επίσης η υπό­θε­ση των τριών παι­διών είναι ακό­μα υπό διε­ρεύ­νη­ση και η κατη­γο­ρού­με­νη πρέ­πει να είναι διαρ­κώς στην διά­θε­ση των αρχών για συμπλη­ρω­μα­τι­κές κατα­θέ­σεις αν χρειαστεί.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο