Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε εξέλιξη η αντιφασιστική διαδήλωση για τα 9 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Σε εξέ­λι­ξη είναι αυτή την ώρα η αντι­φα­σι­στι­κή δια­δή­λω­ση για τα εννέα χρό­νια από την δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα. Με κεντρι­κό σύν­θη­μα « Ο Παύ­λος ζει τσα­κί­στε τους ναζί» οι δια­δη­λω­τές και οι δια­δη­λώ­τριες συγκε­ντρώ­θη­καν αρχι­κά στην οδό Παύ­λου Φύσ­σα, στο μνη­μείο όπου δολο­φο­νή­θη­κε και αυτή την ώρα πραγ­μα­το­ποιούν πορεία με κατεύ­θυν­ση το μπλό­κο της Κοκ­κι­νιάς. Στην κεφα­λή της πορεί­ας βρί­σκο­νται οι γονείς του Παύ­λου Φύσ­σα, Μάγδα και Πανα­γιώ­της, ο πατέ­ρας του Βασί­λη Μάγ­γου, Γιάν­νης, καθώς επί­σης και συγ­γε­νείς και φίλοι.

«Είναι ημέ­ρα μνή­μης. Εννέα χρό­νια τίπο­τα δεν έχει τελειώ­σει, όλα είναι εκεί, όπως και στα εννέα χρό­νια», δήλω­σε μετα­ξύ άλλων η Μάγδα Φύσ­σα ενώ προ­σέ­θε­σε ότι ξεκι­νά­ει σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό η δίκη για την Χρυ­σή Αυγή. «Μεγά­λη δίκη. Κι αυτή θα είναι χρο­νο­βό­ρα, έχου­με έναν αγώ­να μπρο­στά μας», ανέφερε.

Χιλιά­δες άνθρω­ποι αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, φορέ­ων του νεο­λαι­ί­στι­κου κινή­μα­τος και δια­δη­λώ­νουν ενά­ντια στον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεννά.

Οι μαθη­τές, οι φοι­τη­τές και οι σπου­δα­στές, με τα συν­θή­μα­τα τους έχουν ξεση­κώ­σει όλο τον κόσμο που συμ­με­τέ­χει στην μεγά­λη αυτή δια­δή­λω­ση. «Φοι­τη­τή — εργά­τη σκέ­ψου ταξι­κά, ρατσι­στή σε θέλουν τα αφε­ντι­κά» και «Είστε η σαπί­λα όλου του ντου­νιά, μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά», φωνά­ζουν δυνα­τά, παρα­σύ­ρο­ντας όλους τους υπόλοιπους.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο