Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία — Πλημμύρες σε Καρδίτσα και Πήλιο

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η κακο­και­ρία στη χώρα μας ενώ στην επι­και­ρο­ποί­η­ση του Έκτα­κτου Δελ­τί­ου Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων, που εκδό­θη­κε στις 19-04-2024, προ­χώ­ρη­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία. Βρο­χές και καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές στην κεντρι­κή και βόρεια ηπει­ρω­τι­κή χώρα και το βόρειο και ανα­το­λι­κό Αιγαίο, σύμ­φω­να με το δελ­τίο της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας. Τα φαι­νό­με­να μέχρι τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες θα είναι ιδιαι­τέ­ρως έντο­να και θα εμφα­νί­σουν μεγα­λύ­τε­ρη επι­κιν­δυ­νό­τη­τα στις ακό­λου­θες περιο­χές: Θεσ­σα­λία (κυρί­ως ανα­το­λι­κά), Σπο­ρά­δες, νότια Πιε­ρία, βόρεια Εύβοια, νομό Φθιώ­τι­δας (στα βόρεια), νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου (κυρί­ως Χίο και Λέσβο).

Στην Καρ­δί­τσα σε ορι­σμέ­να σημεία σημειώ­θη­καν πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να, με δεδο­μέ­νο ότι τα φρε­ά­τια δεν μπο­ρούν να απορ­ρο­φή­σουν το νερό. Οι κάτοι­κοι και οι κατα­στη­μα­τάρ­χες σε Καρ­δί­τσα και στην Νέα Σμύρ­νη της Λάρι­σας με…σακιά άμμου επι­χει­ρούν να αντι­με­τω­πί­σουν την κακο­και­ρία. Στις βου­νο­κορ­φές του ορει­νού Δήμου Αργι­θέ­ας έρι­ξε χιόνι.

Στο Καστρί του Δήμου Αγιάς μηχα­νή­μα­τα έκα­ναν μία τεχνι­κή παρέμ­βα­ση, ώστε να μην φτά­σει το νερό κοι­νό­τη­τα, εάν εκδη­λω­θούν έντο­να και­ρι­κά φαινόμενα.

Από τις έξι χτες το από­γευ­μα άρχι­σε να βρέ­χει γενι­κευ­μέ­να σε όλη την Μαγνη­σία. Βρο­χή με έντα­ση ξεκί­νη­σε στις 6.30 μ.μ., στο νότιο Πήλιο στην περιο­χή των Μηλιών, δρό­μοι είχαν μετα­τρα­πεί σε ποτά­μια, ωστό­σο στη συνέ­χεια η βρο­χή μειώ­θη­κε. Αρκε­τά έντο­νη βρο­χό­πτω­ση σημειώ­νε­ται στο Βόλο και σε περιο­χές γύρω του. Προς τις πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι θα υπάρ­χει ακό­μη πιο έντο­νο κύμα κακοκαιρίας.

Φωτό από το Thessaliatv.gr

 

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε στις 19–04-2024/1230 επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοιχεία.

Το βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό που συνο­δεύ­ε­ται από μέτω­πα και ήδη προ­κα­λεί επι­δεί­νω­ση του και­ρού στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας έχει περά­σει στο βόρειο Αιγαίο, όπου προ­βλέ­πε­ται πρό­σκαι­ρα να βαθύ­νει και να συνε­χί­σει να επη­ρε­ά­ζει κυρί­ως τα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της χώρας με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες μέχρι το μεση­μέ­ρι σήμε­ρα Σάβ­βα­το (20–04-24), οπό­τε και θα κινη­θεί ανα­το­λι­κό­τε­ρα πληρούμενο.

Τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις ανα­μέ­νε­ται να εκδη­λω­θούν κυρί­ως στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο.

Οι άνε­μοι θα είναι ενι­σχυ­μέ­νοι και θα φτά­νουν τα 7 και τοπι­κά τα 8 μποφόρ.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Α. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προ­βλέ­πο­νται σήμε­ρα Σάβ­βα­το (20–04-24):

Μέχρι τις μεσημ­βρι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία (κυρί­ως στον ν. Μαγνη­σί­ας και τα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα του ν. Λάρι­σας), τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια (κυρί­ως τα βόρεια τμή­μα­τα), σε περιο­χές της κεντρι­κής και ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας (κυρί­ως ν. Πιε­ρί­ας, ν. Χαλ­κι­δι­κής), τη Θρά­κη (κυρί­ως τα νότια και ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα), τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τα φαι­νό­με­να έως τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες σήμε­ρα Σάβ­βα­το (20–04-24) θα είναι ιδιαι­τέ­ρως έντο­να και παρου­σιά­ζουν μεγα­λύ­τε­ρη επι­κιν­δυ­νό­τη­τα στις παρα­κά­τω περιοχές:

Θεσ­σα­λία (κυρί­ως ανατολικά)

Σπο­ρά­δες

Νότια Πιε­ρία

Βόρεια Εύβοια

Νομό Φθιώ­τι­δας (στα βόρεια)

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου (κυρί­ως Χίο και Λέσβο)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο