Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο — Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις

Ενι­σχύ­θη­καν οι ενα­έ­ριες και επί­γειες δυνά­μεις πυρό­σβε­σης στη Θάσο, σε μια προ­σπά­θεια να τεθεί υπό έλεγ­χο η φωτιά που ξέσπα­σε χθες το βρά­δυ στη Σκά­λα Ποτα­μιάς και μέχρι στιγ­μής καί­ει δασι­κή και θαμνώ­δη έκτα­ση μέσα σε δύσβα­τη περιοχή.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση του αρχη­γεί­ου του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, αυτή τη στιγ­μή επι­χει­ρούν στο νησί συνο­λι­κά 185 πυρο­σβέ­στες με 15 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 38 οχή­μα­τα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νό­με­νων των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων που με έκτα­κτα ακτο­πλοϊ­κά δρο­μο­λό­για μετέ­βη­σαν στο νησί από το λιμά­νι της Κεραμωτής.

Ήδη, στη Θάσο βρί­σκο­νται 30 πυρο­σβέ­στες από την Αττι­κή που επι­χει­ρούν στο μέτω­πο της φωτιάς, ενώ ανα­μέ­νο­νται από την Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας 29 πυρο­σβέ­στες με ένα όχη­μα, από την Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας 12 πυρο­σβέ­στες με πέντε οχή­μα­τα και από την Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου 26 πυρο­σβέ­στες με πέντε οχή­μα­τα. Επί­σης, με το πρώ­το φως της ημέ­ρας επι­χει­ρούν περιο­δι­κά οχτώ αερο­σκά­φη και έξι ελι­κό­πτε­ρα, εκ των οποί­ων το ένα ελι­κό­πτε­ρο για ενα­έ­ριο συντονισμό.

Στο έργο κατά­σβε­σης της πυρ­κα­γιάς, σημα­ντι­κή είναι η συν­δρο­μή του ΓΕΕΘΑ με δύο ελι­κό­πτε­ρα και τρία μηχα­νή­μα­τα έργου, όπως επί­σης η συν­δρο­μή πολ­λών εθε­λο­ντών πυρο­σβε­στών, εθε­λο­ντι­κών ομά­δων Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, καθώς και υδρο­φό­ρες, μηχα­νή­μα­τα έργου του δήμου Θάσου και της Περι­φέ­ρειας Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας & Θράκης.

Είναι σημα­ντι­κό το γεγο­νός ότι στο νησί, από το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα δεν πνέ­ουν ισχυ­ροί άνε­μοι, οπό­τε διευ­κο­λύ­νε­ται το έργο των δυνά­με­ων πυρόσβεσης.

Και από τη συγκε­κρι­μέ­νη πυρ­κα­γιά πάντως ανα­δει­κνύ­ε­ται η παντε­λής απου­σία μέτρων πρό­λη­ψης, καθώς στην περιο­χή δεν έχουν δια­νοι­χτεί δασι­κοί δρό­μοι, κάτι που εμπο­δί­ζει τις επί­γειες δυνά­μεις να προ­σεγ­γί­σουν τα ενερ­γά μέτωπα.

Στο χώρο παρα­μέ­νει κλι­μά­κιο του ΚΚΕ με τον Ζήση Λυμπε­ρί­δη, μέλος της ΚΕ και τον Αλέ­κο Λου­βου­λού­δη, γραμ­μα­τέα της ΤΕ Θάσου, ενώ ο Νίκος Χρυ­σά­φης, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος του Κόμ­μα­τος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» είχε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τη δημο­τι­κή αρχή, ζητώ­ντας να ληφθούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­στα­σία που περι­βάλ­λο­ντος, της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο