Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στη Ν. Μάκρη

Μεγά­λη φωτιά σε εξέ­λι­ξη σε δασι­κή έκτα­ση στη Νέα Μάκρη, που ξέσπα­σε λίγο μετά τις 02:10 τα ξημε­ρώ­μα­τα σε πευ­κό­φυ­το ύψω­μα στην περιο­χή του Διο­νύ­σου, πάνω από τη Νέα Μάκρη. στην περιο­χή Λιβί­σι ενώ λίγα λεπτά μετά, επε­κτά­θη­κε και δεύ­τε­ρο μέτω­πο, στην περιο­χή Αγία Μαρί­να.

Στο έργο της κατά­σβε­σης συμ­με­τέ­χουν  98 πυρο­σβέ­στες και 35 οχή­μα­τα και από αέρος τρία αερο­σκά­φη και τρία ελι­κό­πτε­ρα, εκ των οποί­ων το ένα είναι το συντονιστικό.

Ανα­λυ­τι­κά: 24 πυρο­σβέ­στες με 12 οχή­μα­τα, 46 πυρο­σβέ­στες με 23 οχή­μα­τα από το Μηχα­νο­κί­νη­το Ειδι­κό Τμή­μα Πυρο­σβε­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (ΜΕΤΠΕ) και 4 ομά­δες πεζο­πό­ρου με 28 πυρο­σβέ­στες. Συν­δρά­μουν υδρο­φό­ρες της Περι­φέ­ρειας και ΟΤΑ, μηχα­νή­μα­τα έργου, εθε­λο­ντι­κά οχή­μα­τα και η ΕΛΑΣ.

5 Σεπ 19 φωτιά στη Νέα Μάκρη

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, αυτή την ώρα δεν κιν­δυ­νεύ­ει κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή ενώ στη διάρ­κεια της νύχτας στον οικι­σμό Λεβί­σι χτύ­πη­σαν οι καμπά­νες και ο κόσμος βγή­κε στους δρό­μους προ­κει­μέ­νου να παρα­κο­λου­θεί την εξέ­λι­ξη του μετώ­που, ενώ κάτοι­κοι που διέ­με­ναν σε διά­σπαρ­τα σπί­τια στην περιο­χή, εκτός του κυρί­ως οικι­σμού, απο­μα­κρύν­θη­καν προ­λη­πτι­κά από τις εστί­ες τους, όπως και στην περιο­χή του Ν. Βουτζά.

5-Σεπ-19 μεγάλη φωτιά στη Νέα Μάκρη

Ο εφιάλ­της του περυ­σι­νού Ιου­λί­ου ξανα­γυ­ρί­ζει για την ανα­το­λι­κή Αττι­κή. Στην περιο­χή πνέ­ουν ισχυ­ροί άνε­μοι. Δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας ενη­με­ρώ­νουν τους κατοί­κους των παρα­κεί­με­νων οικι­σμών και έχουν κλεί­σει τους δρό­μους προς την επι­κίν­δυ­νη περιοχή

Η φωτιά έχει αλλά­ξει κατεύ­θυν­ση και πλέ­ον βρί­σκε­ται σε δασι­κή έκτα­ση, χωρίς να απει­λεί σπίτια.

Σε ύφεση η φωτιά στη Νέα Μάκρη (νεότερη ενημέρωση στις 09.00)

Σε ύφε­ση είναι αυτή την ώρα η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε στις 2.17 τα ξημε­ρώ­μα­τα στην περιο­χή Λιβί­σι της Νέας Μάκρης, σύμ­φω­να με όσα δήλω­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Δέκα λεπτά μετά την εκδή­λω­ση της πυρ­κα­γιάς υπήρ­ξε και δεύ­τε­ρο μέτω­πο στην Αγία Μαρί­να. Κινη­το­ποι­ή­θη­καν άμε­σα όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι φορείς. Ήταν μια συντο­νι­σμέ­νη προ­σπά­θεια» ανέ­φε­ρε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Αυτή την στιγ­μή υπάρ­χουν γύρω στα εννέα ενα­έ­ρια μέσα και επί­γειες δυνά­μεις, ενώ συν­δρά­μουν υδρο­φό­ρες. Να τονί­σου­με ότι είναι η έβδο­μη φωτιά στην περιο­χή μέσα σε εννέα ημέ­ρες. Κάνου­με ότι είναι δυνα­τό για να προ­λά­βου­με πριν να δυνα­μώ­σουν οι άνε­μοι» κατέ­λη­ξε ο γγ Πολι­τι­κής Προστασίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο