Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε εξέλιξη το 16ο Συνέδριο της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ — Ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή

Την Κυρια­κή ολο­κλη­ρώ­νε­ται το 16ο Συνέ­δριο της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, οι εργα­σί­ες του οποί­ου ξεκί­νη­σαν το Σάββατο.

Στις εργα­σί­ες του Συνε­δρί­ου χαι­ρέ­τι­σε εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ, η Λουί­ζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και εκ μέρους του ΚΣ της ΚΝΕ, ο Αντώ­νης Κωστα­δή­μας, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της Οργάνωσης.

«Στο διά­στη­μα από το προη­γού­με­νο Συνέ­δριό μας μέχρι σήμε­ρα, και παρά το γεγο­νός ότι είχα­με να αντι­με­τω­πί­σου­με τις αντι­κει­με­νι­κές  δυσκο­λί­ες,  εξ αιτί­ας των περιο­ρι­στι­κών μέτρων για την παν­δη­μία, ανα­πτύ­ξα­με πλού­σια δρά­ση» σημεί­ω­σε η Τού­λα Μητσέα, γραμ­μα­τέ­ας της απερ­χό­με­νης Διοί­κη­σης της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, παρου­σιά­ζο­ντας την εισήγηση.

Εκτι­μού­με ότι βελ­τιώ­θη­κε ουσια­στι­κά το περιε­χό­με­νο των παρεμ­βά­σε­ών μας, που στη­ρί­χθη­κε στο Δοκί­μιο Ιστο­ρί­ας και στις γενι­κό­τε­ρες θέσεις και επε­ξερ­γα­σί­ες του ΚΚΕ. Το σύνο­λο των παρεμ­βά­σε­ών μας δεν περιο­ρί­στη­κε στις ιστο­ρι­κές ανα­φο­ρές, αλλά συμπε­ριέ­λα­βε τις σημα­ντι­κές γενι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις και τα συμπε­ρά­σμα­τα από τους αγώ­νες της δεκα­ε­τί­ας ’40 — ’50  για την κατεύ­θυν­ση της λαϊ­κής πάλης σήμε­ρα, για την απο­κά­λυ­ψη του ρόλου των αστι­κών δυνά­με­ων. Επι­κε­ντρώ­θη­κε στην ανά­δει­ξη των δια­χρο­νι­κών διδαγ­μά­των του μεγα­λειώ­δους έπους του λαϊ­κού, αντι­στα­σια­κού, απε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να και της τρί­χρο­νης ταξι­κής ένο­πλης πάλης του ΔΣΕ.

Απο­τε­λούν παρά­γο­ντα ανά­τα­σης του λαϊ­κού φρο­νή­μα­τος και ενί­σχυ­σης της οργά­νω­σης του εργα­τι­κού- λαϊ­κού κινή­μα­τος και του προ­σα­να­το­λι­σμού του, στην πάλη για λαϊ­κές κατα­κτή­σεις, για ριζι­κές αλλα­γές στο συσχε­τι­σμό δύνα­μης, για την ανα­τρο­πή στο επί­πε­δο της εξου­σί­ας. Tο έπος της ηρω­ι­κής ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και ο κορυ­φαί­ος ταξι­κός ένο­πλος αγώ­νας του ΔΣΕ προ­κα­λούν το ενδια­φέ­ρον και συγκι­νούν παλιό­τε­ρες και νεό­τε­ρες ηλι­κί­ες» πρό­σθε­σε η Τ. Μητσέα.

«Η δρά­ση της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ αυτό το διά­στη­μα επι­κε­ντρώ­θη­κε ενά­ντια στην επι­χει­ρού­με­νη παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας, ενά­ντια στον αντι­κομ­μου­νι­σμό — αντι­σο­βιε­τι­σμό. Μέσα από το περιε­χό­με­νο των παρεμ­βά­σε­ών μας επι­διώ­κου­με να μην επι­τρέ­ψου­με να πετύ­χει τους στό­χους της η κλι­μα­κού­με­νη επι­χεί­ρη­ση παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας του Β΄ΠΠ στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώ­πη. Σκο­πός της είναι να θολώ­σει την ιστο­ρι­κή μνή­μη, στο­χεύ­ο­ντας ιδιαί­τε­ρα τις νεό­τε­ρες ηλι­κί­ες, ώστε οι νέοι άνθρω­ποι να μη συνα­ντη­θούν με την πραγ­μα­τι­κή Ιστο­ρία, να μην ανα­γνω­ρί­σουν την αστεί­ρευ­τη δύνα­μη της λαϊ­κής οργά­νω­σης για ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον» τόνι­σε προσθέτοντας:

«Τη δια­στρέ­βλω­ση της Ιστο­ρί­ας επι­χει­ρεί  το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα για­τί δεν μπο­ρεί να ξεπε­ρά­σει τις αντι­θέ­σεις και τα αδιέ­ξο­δά του,  τα οποία πλη­ρώ­νουν και ξανα­πλη­ρώ­νουν οι λαοί.  Οι αστι­κές δυνά­μεις  προ­βλέ­πουν το αυτο­νό­η­το,  ότι  θα φου­ντώ­σουν οι λαϊ­κές αντι­δρά­σεις, η αγα­νά­κτη­ση θα γίνει από­φα­ση για δρά­ση ως την τελι­κή ταξι­κή ανα­μέ­τρη­ση, εξέ­λι­ξη που προ­σπα­θούν μάταια να απο­τρέ­ψουν. Οι δια­χει­ρι­στές του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, προ­κει­μέ­νου να φορ­τώ­σουν το κόστος της βάρ­βα­ρης πραγ­μα­τι­κό­τη­τας στους λαούς, με τις λιγό­τε­ρες δυνα­τές αντι­δρά­σεις, εξα­πο­λύ­ουν και ιδε­ο­λο­γι­κό πόλε­μο, με τον αντι­κομ­μου­νι­σμό-αντι­σο­βιε­τι­σμό και τη δια­στρέ­βλω­ση- παρα­χά­ρα­ξη της Ιστορίας».

«Δεν θα περά­σει στη λήθη η τερά­στια προ­σφο­ρά στον πόλε­μο της ΕΣΣΔ και οι επι­τυ­χί­ες του Κόκ­κι­νου Στρατού,η προ­έ­λα­σή του στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, που καθό­ρι­σε την έκβα­ση του πολέ­μου» υπο­γράμ­μι­σε τονί­ζο­ντας «ούτε και το γεγο­νός ότι τότε, το 1940, ο αστι­κός πολι­τι­κός κόσμος  καλού­σε το λαό να υπο­τα­χθεί, του έλε­γαν ότι δεν μπο­ρεί να τα βάλει με την τρο­με­ρή, ναζι­στι­κή, στρα­τιω­τι­κή μηχα­νή. Και όμως ο λαός με πρω­το­βου­λία, καθο­δή­γη­ση και οργά­νω­ση του ΚΚΕ βγή­κε μπρο­στά, οργα­νώ­θη­κε στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ και απε­λευ­θέ­ρω­σε τη χώρα. Συσπει­ρώ­θη­κε στο ΕΑΜ και στο ΚΚΕ και έγρα­ψε τις πιο λαμπρές σελί­δες του λαϊ­κού κινή­μα­τος στη σύγ­χρο­νη Ιστο­ρία.  Έτσι έγρα­ψε  και την αθά­να­τη τρί­χρο­νη επο­ποι­ία του ΔΣΕ».

«Σήμε­ρα το συμ­φέ­ρον του λαού μας είναι να χει­ρα­φε­τη­θεί, να στα­θεί απέ­να­ντι στις πολι­τι­κές που τον κατα­δι­κά­ζουν στην ανα­σφά­λεια και τη φτω­χο­ποί­η­ση. Να κατα­δι­κά­σει την κυβέρ­νη­ση και τα αστι­κά κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης, την ΕΕ,  τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες. Να συμπο­ρευ­τεί και πάλι με το ΚΚΕ, με τους κομ­μου­νι­στές καθη­με­ρι­νά στο εργα­τι­κό- λαϊ­κό κίνη­μα και με την ψήφο του στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές» υπο­γράμ­μι­σε μετα­ξύ άλλων εισηγητικά.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο