Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε εφέτη ανακριτή η έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη

Την ανα­βάθ­μι­ση των ερευ­νών για το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη δρο­μο­λό­γη­σε ο προϊ­στά­με­νος της Εισαγ­γε­λί­ας Εφε­τών Λάρι­σας, Στα­μά­της Δασκα­λό­που­λος, ο οποί­ος έχει ορι­στεί από τον εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου ως υπεύ­θυ­νος για την επο­πτεία του συνό­λου των ερευνών.

Μετά την απο­λο­γία και την προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση του σταθ­μάρ­χη, λόγω της σοβα­ρό­τη­τας της υπό­θε­σης, ζήτη­σε να συγκλη­θεί άμε­σα η Ολο­μέ­λεια του Εφε­τεί­ου Λάρι­σας, προ­κει­μέ­νου να ανα­τε­θεί σε εφέ­τη-ανα­κρι­τή η έρευ­να για την ανεί­πω­τη τραγωδία.

Η έρευ­να, η οποία θα ανα­τε­θεί με την επι­κεί­με­νη από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας των Εφε­τών σε ανώ­τε­ρο δικα­στι­κό, θα κινη­θεί προς κάθε κατεύ­θυν­ση και θα ελεγ­χθούν τα πάντα, οι συνο­μι­λί­ες με τους άλλους σταθ­μάρ­χες που έχουν δει και το φως της δημο­σιό­τη­τας, καθώς και αν υπήρ­ξαν ευθύ­νες από τους μηχα­νο­δη­γούς, οι οποί­οι, δυστυ­χώς, δεν βρί­σκο­νται πια στη ζωή και είναι ανά­με­σα στα θύμα­τα του τρα­γι­κού δυστυχήματος.

Ξεχωριστή έρευνα για τα έργα

Παράλ­λη­λα,  δια­τά­χθη­κε ξεχω­ρι­στή έρευ­να της Δικαιο­σύ­νης για την καθυ­στέ­ρη­ση στην υλο­ποί­η­ση των έργων για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου με έλεγ­χο των συμ­βά­σε­ων, για­τί δεν προ­χώ­ρη­σαν, πόσα χρή­μα­τα δαπα­νή­θη­καν, για­τί δεν τηρή­θη­καν χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα και ποιοι ευθύ­νο­νται για όλα αυτά. Η έρευ­να ανα­τέ­θη­κε στον οικο­νο­μι­κό εισαγγελέα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο