Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε θέση μάχης 🚩οι Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ Καισαριανής📌 για την τελική ευθεία

Σε μια μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση οι ΚΟ Και­σα­ρια­νής του ΚΚΕ την Παρα­σκευή 28 Ιου­νί­ου στις 8.30μμ στην κεντρι­κή «Πλα­τεία Δημάρ­χου Π. Μακρή», συνα­ντή­θη­καν με τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια της συνοι­κί­ας, μιλώ­ντας «για όλα και όλους».

Στις 7 Ιουλίου πιο ισχυρό ΚΚΕ! Η δύναμή σου την επόμενη μέρα!

Ανάρ­πα­στη έγι­νε η ανα­κοί­νω­ση με τα συμπε­ρά­σμα­τα για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των δημο­τι­κών εκλο­γών στην Και­σα­ρια­νή, όπου επι­ση­μαί­νε­ται ‑μετα­ξύ άλλων η «δια­φο­ρε­τι­κή στά­ση, των κομ­μου­νι­στών κόντρα στις κατευ­θύν­σεις της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής, που εξα­σφά­λι­σε νίκες, είχε επι­τυ­χί­ες για το λαό, έβα­λε εμπό­δια στους σχε­δια­σμούς που στέ­κο­νται ενά­ντια του». Ο θετι­κός της αντί­κτυ­πος για το λαό θα γίνει αισθη­τός ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το επό­με­νο διά­στη­μα, καθώς η επό­με­νη ημέ­ρα προ­δια­γρά­φει τη συνέ­χι­ση της ίδιας πολι­τι­κής και την εμβά­θυν­ση του αντι­δρα­στι­κού ρόλου των Δήμων και Περι­φε­ρειών.

✔️ Τη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τη­σε η Κανέλ­λα Γεωρ­γο­πού­λου υπο­ψή­φια βου­λευ­τής Νοτί­ου Τομέα, κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο Μάκης Παπα­δό­που­λος μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής επι­κρα­τεί­ας. Παρα­βρέ­θη­καν οι ‑επί­σης υπο­ψή­φιοι Νοτί­ου Τομέα, Ευαν­θία Ρου­τζού­νη, μέλος του ΔΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ και του ΔΣ ΠΑΣΕ-ΟΤΕ και Γιώρ­γος Παλιού­ρας, υπο­στρά­τη­γος ε.α. της ΕΛΑΣ, ο δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης κά

Προεκλογική ΚΟ Καισαριανής Ιουν-2019 Κανέλλα Γεωργοπούλου

Στο χαι­ρε­τι­σμό της, η Κ. Γεωρ­γο­πού­λου τόνι­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι στην Και­σα­ρια­νή, της βαριάς ιστο­ρί­ας και των αγώ­νων, δεν επι­τρέ­που­με να περά­σουν οι εκβια­σμοί, η λογι­κή του μικρό­τε­ρου κακού και η υπο­τα­γή στα δύσκο­λα. Ξέρου­με ότι τίπο­τα δεν χαρί­στη­κε σε μας και όλα όσα κέρ­δι­σαν οι προη­γού­με­νες γενιές, ήρθε μετά από σκλη­ρούς και όμορ­φους αγώ­νες. Στην Και­σα­ρια­νή έχου­με πολ­λά να πού­με για το τάχα αρι­στε­ρό πρό­σω­πο του ΣΥΡΙΖΑ, που στις πρό­σφα­τες τοπι­κές εκλο­γές διηύ­θυ­νε το μέτω­πο της αντί­δρα­σης. Όλοι χώρε­σαν σε αυτό το μέτω­πο, όλοι χρή­σι­μοι για να χτυ­πη­θεί το ΚΚΕ, ο κομ­μου­νι­στής Δήμαρ­χος και η Δημο­τι­κή Αρχή που τους χάλα­γε τα σχέδια.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι στην κάλ­πη στις 7 Ιού­λη ανα­με­τρού­νται δύο αντί­πα­λα στρα­τό­πε­δα: Στο ένα είναι οι δυνά­μεις του κεφα­λαί­ου και το πολι­τι­κό τους προ­σω­πι­κό, που αδιά­κο­πα σχε­διά­ζουν νέες επι­θέ­σεις κατά του λαού για τα κέρ­δη τους, εκφρά­ζουν τη βαρ­βα­ρό­τη­τα της εκμε­τάλ­λευ­σης ξένου ιδρώ­τα και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων. Το άλλο είναι το δικό μας στρα­τό­πε­δο. Εκεί που ακου­μπά η εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, οι επι­στή­μο­νες και οι καλ­λι­τέ­χνες που ασφυ­κτιούν. Αυτό το στρα­τό­πε­δο εκφρά­ζει το δίκιο, την ομορ­φιά της τίμιας δου­λειάς και της νιό­της του κόσμου, την προ­ο­πτι­κή για μια καλύ­τε­ρη ζωή, με τα μέσα που παρέ­χει η επι­στή­μη και η τεχνο­λο­γία στον 21ο αιώ­να.

Δική μας δου­λειά και έγνοια είναι να προ­κύ­ψει με την ψήφο μας την Κυρια­κή, μια ισχυ­ρή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση μέσα στη νέα Βου­λή. Μια σαφή δήλω­ση του λαού ‑που δεν θα επι­δέ­χε­ται παρερ­μη­νεί­ες- ότι μπο­ρεί η οικο­νο­μι­κή καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση να του άδεια­σε τις τσέ­πες του, όμως του άνοι­ξε τα μάτια. Του έδω­σε εμπει­ρία και αυτή έγι­νε δύνα­μη αυτο­πε­ποί­θη­σης για να διεκ­δι­κή­σει τα δικαιώ­μα­τά του, κόντρα στην ασφυ­ξία της καπι­τα­λι­στι­κής ανάπτυξης.

Τέλος, κάλε­σε τον κόσμο, ανε­ξάρ­τη­τα των πρό­σφα­των επι­λο­γών του, πηγαί­νο­ντας ξανά στην κάλ­πη στις 7 Ιού­λη, να ψηφί­σει το ΚΚΕ, για να βγει δυνα­μω­μέ­νο και να συνε­χί­σει με καλύ­τε­ρους όρους την πάλη του για την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων. Για να πάρει θάρ­ρος ο λαός και να κερ­δί­σει το χαμέ­νο έδα­φος, να ανα­συ­ντα­χθεί και να οργα­νώ­σει τη δική του αντε­πί­θε­ση μέσα στους χώρους δου­λειάς, στις γει­το­νιές και τις σχολές.

Προεκλογική ΚΟ Καισαριανής Ιουν-2019 Μάκης Παπαδόπουλος

Στην ομι­λία του, ο Μ. Παπα­δό­που­λος σημεί­ω­σε ανά­με­σα σε άλλα ότι η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα δεσμεύ­ο­νται στον ίδιο αντι­λαϊ­κό στό­χο, στον ίδιο δρό­μο ανά­πτυ­ξης που υπό­σχε­ται παρα­πλα­νη­τι­κά ότι η κοι­νω­νι­κή ευη­με­ρία θα έρθει μέσα απ’ την ανά­καμ­ψη και την αύξη­ση των κερ­δών του κεφα­λαί­ου και την προ­σέλ­κυ­ση νέων επεν­δύ­σε­ων των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Η αλή­θεια όμως είναι ότι τα κέρ­δη δεν πέφτουν απ’ τον ουρα­νό και οι όμι­λοι δεν επεν­δύ­ουν για φιλαν­θρω­πι­κούς σκοπούς.

✔️  Το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος προ­ϋ­πο­θέ­τει και απαι­τεί ξεζού­μι­σμα των εργα­ζο­μέ­νων, αύξη­ση του βαθ­μού εκμε­τάλ­λευ­σης και κρα­τι­κή πολι­τι­κή που παίρ­νει απ’ το λαό και δίνει απλό­χε­ρα στο κεφά­λαιο, στους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.
Αυτά πρέ­πει να έχου­με στο μυα­λό μας όταν μας ζητούν να συγκρί­νου­με τα προ­γράμ­μα­τά τους για να επι­λέ­ξου­με το μικρό­τε­ρο κακό. Αυτό που αν απο­δε­χθού­με, μας στέλ­νει διαρ­κώς να ανα­ζη­τού­με δια­φο­ρές ανά­με­σα σε προ­γράμ­μα­τα που εξα­σφα­λί­ζουν την σφα­γή μας, αφού θεω­ρού­νται δεδο­μέ­να τα όρια που θέτουν το κεφά­λαιο και η ΕΕ, τα οποία προ­βάλ­λο­νται παρα­πλα­νη­τι­κά ως αντο­χές της οικονομίας.

Και συνέ­χι­σε: «(…) Στον αντί­πο­δα όλων αυτών που θέλουν να μας πεί­σουν ότι δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή λύση, ότι δεν μπο­ρού­με να ξεφύ­γου­με απ’ το σημε­ρι­νό βάλ­το της φτώ­χειας, της ανερ­γί­ας, της εκμε­τάλ­λευ­σης, στέ­κε­ται όρθιο, μαχη­τι­κό και δυνα­τό το ΚΚΕ. Φωτί­ζει με το Πρό­γραμ­μά του ότι υπάρ­χουν σήμε­ρα οι δυνα­τό­τη­τες να ζήσου­με πολύ καλύ­τε­ρα, να έχουν όλοι δου­λειά χωρίς τον εφιάλ­τη της ανερ­γί­ας, να εργά­ζο­νται λιγό­τε­ρες ώρες, να απο­λαμ­βά­νουν υψη­λού επι­πέ­δου, δωρε­άν, απο­κλει­στι­κά δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας, Πρό­νοιας και Παι­δεί­ας. Φυσι­κά, δεν πετά­με στα σύν­νε­φα. Γνω­ρί­ζου­με ότι ο σημε­ρι­νός αρνη­τι­κός συσχε­τι­σμός δεν επι­τρέ­πει άμε­σα μια ριζι­κή αλλα­γή πορεί­ας. Μεγά­λη ευθύ­νη για τη συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­ση μεγά­λου μέρους του λαού έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμφά­νι­σε ως μονό­δρο­μο την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή υπέρ του κεφα­λαί­ου που ακο­λού­θη­σαν και όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις. Απο­τε­λεί λοι­πόν πραγ­μα­τι­κή επί­δει­ξη θρά­σους το προ­ο­δευ­τι­κό προ­σκλη­τή­ριο ενά­ντια στην επι­στρο­φή της δεξιάς, απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ που έσπει­ρε την απο­γο­ή­τευ­ση, ξέπλυ­νε την πολι­τι­κή μνη­μο­νί­ων διαρ­κεί­ας, συνερ­γά­στη­κε με τους ΑΝΕΛ, έδω­σε μάχη για να ηττη­θούν οι υπο­ψή­φιοι του ΚΚΕ στο β’ γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών, απ’ την Και­σα­ρια­νή έως την Ικα­ρία και δηλώ­νει ότι μπο­ρεί να συνερ­γα­στεί με ένα μέρος της δεξιάς την επό­με­νη μέρα.
✔️  Την επό­με­νη μέρα, στις 8 Ιού­λη, με δεδο­μέ­νη την επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου, μόνο η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ μπο­ρεί να δια­σφα­λί­σει ότι ο λαός θα είναι πιο δυνα­τός για να οργα­νώ­σει την αντε­πί­θε­σή του».

Προεκλογική ΚΟ Καισαριανής Ιουν-2019

📌   Είμα­στε εδώ, για μια ακό­μα φορά, για να δώσου­με ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά τη νέα μάχη, την πιο κρί­σι­μη μάχη, των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στις 7 Ιού­λη. Δεν μας φοβί­ζουν οι δυσκο­λί­ες, για­τί εμείς είμα­στε για τα δύσκο­λα!. Ιδιαί­τε­ρα ο λαός της Και­σα­ρια­νής, έχει απο­δεί­ξει ότι ξέρει να δίνει μάχες. Για­τί η ίδια η ιστο­ρία της Και­σα­ρια­νής είναι δεμέ­νη με τους αγώ­νες και τις θυσί­ες του ΚΚΕ πάνω από έναν αιώ­να για να απε­λευ­θε­ρω­θεί ο λαός από τα δεσμά της εκμε­τάλ­λευ­σης, της φτώ­χειας, της ανεργίας.

📌 Είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να τους χαλά­σου­με τα σχέ­δια και θα τα κατα­φέ­ρου­με! Θα πάμε σε κάθε σπί­τι, σε κάθε χώρο δου­λειάς, για να φτά­σει το μήνυ­μα του Κου­ΚουΕ παντού, για να ανα­τρέ­ψου­με το στη­μέ­νο προ­ε­κλο­γι­κό σκη­νι­κό. Δε θα αφή­σου­με αυτούς που τσά­κι­σαν το λαό, με τα 3 μνη­μό­νια, δε θ’ αφή­σου­με τη ΝΔ και τον Συρι­ζα, να παρι­στά­νουν τώρα τους προ­στά­τες των πολ­λών, τους φίλους των εργαζομένων.

✔️ Δε θ’ αφή­σου­με να παγι­δευ­τεί ξανά ο λαός, στην ανού­σια συζή­τη­ση για το αν η ΝΔ θα έχει αυτο­δυ­να­μία και πόσο μεγά­λη θα είναι η δια­φο­ρά της από τον Σύρι­ζα. Θα απο­κα­λύ­ψου­με σε όλους και όλες την αλή­θεια που θέλουν να κρύ­ψουν! Και η αλή­θεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι την επό­με­νη μέρα η νέα κυβέρ­νη­ση, όποια σύν­θε­ση κι αν έχει θα εφαρ­μό­σει σκλη­ρή αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, είτε η ΝΔ έχει αυτο­δυ­να­μία είτε όχι. Στην κάλ­πη θα ανα­με­τρη­θούν ξανά, όλες οι πολι­τι­κές δυνά­μεις του κεφά­λαιου, φιλε­λεύ­θε­ροι, σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες και ψευ­το­α­ρι­στε­ροί, που υπέ­γρα­ψαν μαζί τα μνη­μό­νια τα προη­γού­με­να χρό­νια, θα ανα­με­τρη­θούν με το Κόμ­μα της Εργα­τι­κής Τάξης, το Κόμ­μα του λαού, το ΚΚΕ.

✔️  Στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης, θα βάλουν πλά­τη ‑όπως έβα­ζαν πάντα — και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα που θα είναι στην αντι­πο­λί­τευ­ση. Γι αυτό δεν έχει σημα­σία να κοι­τά­με μόνο την αυτο­δυ­να­μία της ΝΔ …θα έχει πολ­λούς συμπα­ρα­στά­τες η ΝΔ την επό­με­νη μέρα. Στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης, πρέ­πει να έχου­με το βλέμ­μα μας, γι αυτό και σ’ αυτές τις εκλο­γές, αυτό που κρί­νε­ται για το λαό δεν είναι βέβαια η αυτο­δυ­να­μία, ή αν θα συμ­με­τέ­χουν κι άλλα κόμ­μα­τα δεκα­νί­κια, στην επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρνηση.

Προεκλογική ΚΟ Καισαριανής Ιουν-2019

Προεκλογική ΚΟ Καισαριανής Ιουν-2019

📌 Αυτό που κρί­νε­ται είναι πόσο ισχυ­ρό θα είναι το ΚΚΕ, για να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, η οργά­νω­ση της λαϊ­κής αντε­πί­θε­σης, για ν’ ανοί­ξει ο δρό­μος της πραγ­μα­τι­κής ανα­τρο­πής, η προ­ο­πτι­κή της κοι­νω­νι­κής ευη­με­ρί­ας. Μ’ αυτό, το πραγ­μα­τι­κό δια­κύ­βευ­μα των εκλο­γών απευ­θυ­νό­μα­στε στους μισθω­τούς, στους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, στους ανέρ­γους, στους συντα­ξιού­χους ‑που βασα­νί­ζο­νται καθη­με­ρι­νά από τα προ­βλή­μα­τα — και ψήφι­σαν, χωρίς ενθου­σια­σμό αυτό που θεω­ρού­σαν ως «μικρό­τε­ρο κακό» στις ευρωεκλογές.

✔️  Απευ­θυ­νό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα στους νέους, που ασφυ­κτιούν στη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση , που δεν τους δίνει ορί­ζο­ντα και προ­ο­πτι­κή, αλλά δεν έχουν πει­στεί ακό­μα για τη δύνα­μη του συνο­λι­κού αγώ­να, της διεκ­δί­κη­σης, της σύγκρου­σης για τα δικαιώ­μα­τά μας.

✔️  Απευ­θυ­νό­μα­στε σε όλους εσάς, που δώσα­τε μαζί μας τη μάχη των δημο­τι­κών εκλο­γών, που ανα­γνω­ρί­ζε­τε τη συνε­πή αγω­νι­στι­κή και δημιουρ­γι­κή προ­σπά­θεια των κομ­μου­νι­στών στο δήμο, με επί κεφα­λής τον Ηλία Στα­μέ­λο. Απευ­θυ­νό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα σε εσάς που διστά­σα­τε να κάνε­τε το επό­με­νο βήμα και να στη­ρί­ξε­τε το Κόμ­μα στις πρό­σφα­τε ευρωεκλογές …

Και έκλει­σε την ομι­λία, μιλώ­ντας για τη συσ­σω­ρευ­μέ­νη πλέ­ον πεί­ρα, λέγο­ντας πως «είναι πολύ διδα­κτι­κή για όποιον εξα­κο­λου­θεί να ανα­ζη­τά μάταια, μια εύκο­λη φιλο­λαϊ­κή λύση, χωρίς απο­φα­σι­στι­κή σύγκρου­ση με το κεφά­λαιο και την εξου­σία του».

✔️   Η πολι­τι­κή πεί­ρα αυτής της τελευ­ταί­ας 4ετίας, δεν πρέ­πει να πάει χαμέ­νη. πρέ­πει να αξιο­ποι­η­θεί για να χει­ρα­φε­τη­θού­με απ’ τα ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα, πρέ­πει να μετα­φρα­στεί σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα, απέ­να­ντι στα νέα σκλη­ρά μέτρα που έρχο­νται. Αντί­στοι­χα πρέ­πει να κατα­δι­κα­στεί το ΚΙΝΑΛ, το οποίο δηλώ­νει έτοι­μο να συμ­βά­λει «για να μη μεί­νει η χώρα ακυ­βέρ­νη­τη την επό­με­νη μέρα», αν η ΝΔ δεν απο­κτή­σει την αυτοδυναμία.

✔️  Με την αλλα­γή ονό­μα­τος από ΠΑΣΟΚ σε ΚΙΝΑΛ, θέλει να ξεχά­σου­με τα πολι­τι­κά εγκλή­μα­τα της κυβέρ­νη­σης του 1ου μνη­μο­νί­ου του Γιωρ­γά­κη Παπα­ντρέ­ου και της συγκυ­βέρ­νη­σης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

✔️  Η οργή για την πολι­τι­κή του Σύρι­ζα δεν επι­τρέ­πε­ται να μετα­τρα­πεί σε συγ­χω­ρο­χάρ­τι για τη ΝΔ!

Το σχέ­διο της ΝΔ δεν θα δια­σώ­σει τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, για­τί τους κατα­στρέ­φει ο νόμος του καπι­τα­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού, ο νόμος «το μεγά­λο ψάρι τρώ­ει το μικρό», που υπη­ρε­τεί­ται και από την εκά­στο­τε κυβερ­νη­τι­κή πολιτική.

✔️  Καλού­με το λαό και τη νεο­λαία, να δώσει ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά τη μάχη για να απο­μο­νω­θεί και να πετα­χτεί έξω από τη βου­λή η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της ΧΑ. Ταυ­τό­χρο­να πρέ­πει να ενι­σχύ­σου­με όλη αυτή την προ­σπά­θεια, που κάνα­με τα προη­γού­με­να χρό­νια και την κάνου­με και σήμε­ρα, να εμπο­δί­σου­με κάθε ενί­σχυ­ση νέων εθνι­κι­στι­κών ρατσι­στι­κών μορ­φω­μά­των, όπως το κόμ­μα του Βελό­που­λου, η «ελλη­νι­κή λύση», που ζητά νέα προ­νό­μια για το μεγά­λο κεφά­λαιο, ενώ την ίδια ώρα εμφα­νί­ζει ως εχθρό των εργα­ζο­μέ­νων, τους μετα­νά­στες και τους πρό­σφυ­γες.

✔️  Καλού­με επί­σης τους εργα­ζό­με­νους να μη σκορ­πί­σουν την ψήφο τους σε κόμ­μα­τα μιας χρή­σης ‑ιδιαί­τε­ρα η ψήφος στο ΜΕΡΑ25 του τέως υπουρ­γού του Συρι­ζα, Βαρου­φά­κη, δεν είναι απλά μια χαμέ­νη ψήφος, αλλά μια επι­κίν­δυ­νη συστη­μι­κή ψήφος, για­τί ενι­σχύ­ει ένα κόμ­μα δεκα­νί­κι, που μπο­ρεί να συνερ­γα­στεί μετε­κλο­γι­κά τόσο με τον Σύρι­ζα όσο και με τη ΝΔ, όπως δηλώ­νει ο ίδιος ο Βαρου­φά­κης ‑όχι εμείς… Για­τί συμπλέ­ει και εξυ­πη­ρε­τεί τα σχέ­δια ισχυ­ρών αμε­ρι­κα­νι­κών κέντρων και ομί­λων, όπως πχ. του Σόρος στην περιο­χή. Γι αυτό το ΜΕΡΑ25 προ­βά­λει ως φιλει­ρη­νι­κή τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών και την πολι­τι­κή που αλυ­σο­δέ­νει τους λαούς των δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων στο ΝΑΤΟ, γι αυτό απο­δέ­χε­ται την πολι­τι­κή ουσια­στι­κής διχο­τό­μη­σης για την Κύπρο ‑ένα νέο σχέ­διο τύπου Ανάν. Παρα­μυ­θιά­ζει το λαό ότι μπο­ρεί να αλλά­ξει σε φιλο­λαϊ­κή κατεύ­θυν­ση η ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία της ΕΕ, προ­βά­λει την ΕΕ ως ένα «ουδέ­τε­ρο γήπε­δο», που ανα­με­τρώ­νται τάχα οι προ­ο­δευ­τι­κές και οι νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες δυνά­μεις συσκο­τί­ζο­ντας ότι η ίδρυ­ση, η δομή και η λει­τουρ­γία της ΕΕ υπη­ρε­τούν το κεφά­λαι, υπη­ρε­τούν την ισχυ­ρο­ποί­η­ση της δικτα­το­ρί­ας του κεφα­λαί­ου, σ’ όλα τα κράτη-μέλη.

✔️  Το ΜΕΡΑ25 προ­βά­λει ως νέο πρό­γραμ­μα τη χρε­ο­κο­πη­μέ­νη φαρ­σο­κω­μω­δία της «σκλη­ρής δια­πραγ­μά­τευ­σης» του Σύρι­ζα το 2015, που ζήσα­με και είδα­με που κατέ­λη­ξε. Θέλει να ξεχά­σου­με τον ενερ­γό ρόλο του Βαρου­φά­κη στην υλο­ποί­η­ση του 2ου μνη­μο­νί­ου και στην επι­βο­λή του 3ου. Η ζωή φίλες και φίλοι έχει επι­βε­βαιώ­σει ότι όλοι όσοι υπη­ρε­τούν τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λό μας την άρχου­σα τάξη είναι όλοι επι­κίν­δυ­νοι για τους λαούς …φιλε­λεύ­θε­ροι και σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες ευρω­παϊ­στές και εθνι­κι­στές, όλοι αυτοί ‑όποιον μαν­δύα κι αν φορούν μπλε, πρά­σι­νοι, ροζ, συγκρο­τούν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το μαύ­ρο μέτω­πο της άρχου­σας τάξης και απέ­να­ντι στο μαύ­ρο μέτω­πο, μόνο η κόκ­κι­νη ψήφος, η ψήφος στο ΚΚΕ απο­τε­λεί απά­ντη­ση.

📌 Φίλες και φίλοι, δεν υπάρ­χουν περι­θώ­ρια για άλλες αυτα­πά­τες! Την επό­με­νη μέρα είναι δεδο­μέ­νο πως η νέα κυβέρ­νη­ση θα συνε­χί­ζει την επί­θε­ση σε βάρος του λαού. Απέ­να­ντι σ’ αυτή την επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου, μόνο η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ, μπο­ρεί να δια­σφα­λί­σει ότι ο λαός θα είναι πιο δυνα­τός να οργα­νώ­σει την αντε­πί­θε­σή του.

📌 Το ΚΚΕ είναι απο­δε­δειγ­μέ­να η στα­θε­ρή μαχη­τι­κή δύνα­μη, που αντέ­χει στις πιέ­σεις και απο­τε­λεί την πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση υπέρ των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, μέσα κι έξω από τη βου­λή. Θα προ­βά­λει αγω­νι­στι­κά τις προ­τά­σεις για τις αυξή­σεις μισθών και συντά­ξε­ων, για να μη μεί­νει κανείς εργα­ζό­με­νος ανα­σφά­λι­στος, για να δοθεί επί­δο­μα ανερ­γί­ας σε όλους τους ανέρ­γους, για την αύξη­ση του αφο­ρο­λό­γη­του, για την κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ, για τη δια­γρα­φή χρε­ών των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, για κάθε οξυ­μέ­νο λαϊ­κό πρό­βλη­μα. Θα συνε­χί­σει να μπαί­νει μπρο­στά για να οργα­νώ­σει τους εργα­τι­κούς αγώ­νες, τις συγκρού­σεις για να ανα­κο­πεί η επί­θε­ση του κεφαλαίου.

📌 Όσο πιο ισχυ­ρό βγει το ΚΚΕ, από τις κάλ­πες στις 7 Ιού­λη, τόσο θα μπο­ρεί να οργα­νω­θεί η λαϊ­κή αντί­στα­ση και η αντε­πί­θε­ση από καλύ­τε­ρες θέσεις.

📌 Όσο πιο ισχυ­ρό είναι το ΚΚΕ, τόσο θα δυνα­μώ­νει η προ­σπά­θεια να σημα­δέ­ψει το κίνη­μα τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, την άρχου­σα τάξη, να προ­βλη­θούν πιο ριζο­σπα­στι­κού στό­χοι πάλης, όπως το 35ωρο — 5ήμερο ‑7ωρο, η στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, η απο­κλει­στι­κά δημό­σια καθο­λι­κή κοι­νω­νι­κή ασφάλιση.

📌  Με πιο δυνα­τό ΚΚΕ, θα ανέ­βει η αυτο­πε­ποί­θη­ση του λαού, για να πάρει την υπό­θε­ση στα χέρια του και να απαι­τή­σει τελι­κά τον πλού­το που παρά­γει. Θα δυνα­μώ­σει η προ­σπά­θεια για οργα­νω­μέ­νο αγώ­να που ριζώ­νει σε κάθε τόπο δου­λειάς, σε κάθε κλά­δο, σε κάθε γει­το­νιά. Για να αυξη­θούν οι εστί­ες αντί­στα­σης και αντε­πί­θε­σης, που θα φέρουν σε δύσκο­λη θέση την επό­με­νη κυβέρ­νη­ση του κεφα­λαί­ου. Στην από­φα­ση του λαού για να οργα­νώ­σει τον αγώ­να του, στην από­φα­ση του λαού να συγκρου­στεί για τα δικαιώ­μα­τα του με το κεφά­λαιο, βρί­σκε­ται η ελπί­δα για να έρθουν καλύ­τε­ρες μέρες. Γι αυτό και είναι κρί­σι­μες αυτές οι εκλο­γές: για­τί η άρχου­σα τάξη θα μετρή­σει τη θέλη­ση και τη δύνα­μη του λαού να αντι­στα­θεί στην επί­θε­σή της την επό­με­νη μέρα.

📌 Η ψήφος στο ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, την παρα­μο­νή των βάσε­ων την απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση των συνό­ρων των κρα­τών της περιο­χής.

📌📌 Να επι­βρα­βεύ­σου­με το ΚΚΕ, που προει­δο­ποί­η­σε έγκαι­ρα για το τι έρχε­ται, όταν οι άλλοι εξαπατούσαν.

📌📌 Το ΚΚΕ που απο­κά­λυ­ψε την αντερ­γα­τι­κή θύελ­λα, που θα ακο­λου­θού­σε στην ΕΕ μετά τη συν­θή­κη του Μάα­στριχτ, όταν όλοι οι άλλοι έλε­γαν ότι θα φάμε με χρυ­σά κουτάλια.

📌📌  Να επι­βρα­βεύ­σου­με το ΚΚΕ, που στά­θη­κε όρθιο, που δεν υπο­χώ­ρη­σε στην πίε­ση το 2012 και το 2015, όταν το εμπό­ριο ελπί­δας του Σύρι­ζα, καλ­λιερ­γού­σε αυτα­πά­τες στο λαό για «αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση» η οποία τάχα θα εφάρ­μο­ζε φιλο­λαϊ­κή πολι­τι­κή στο έδα­φος του καπι­τα­λι­σμού. Ο καθέ­νας σήμε­ρα μπο­ρεί να σκε­φτεί τι θα είχε συμ­βεί, αν το ΚΚΕ τότε τα είχε διπλώ­σει, αν είχε μετα­τρα­πεί σε συνι­στώ­σα μιας κυβέρ­νη­σης που τελι­κά έδω­σε τα πάντα στο κεφά­λαιο. Το λαϊ­κό κίνη­μα θα είχε αφο­πλι­στεί για πολύ μεγά­λο διά­στη­μα, θα είμα­σταν σε πολύ χει­ρό­τε­ρη θέση…

📌📌 Πάνω απ’ όλα φίλες και φίλοι να εμπι­στευ­τού­με το ΚΚΕ που έναν αιώ­να τώρα παλεύ­ει ενά­ντια στο κεφά­λαιο και την εξου­σία του, με τις αμέ­τρη­τες θυσί­ες τις δύσκο­λες επο­χές του ΕΑΜ του ΔΣΕ, των αγώ­νων ενά­ντια στη χού­ντα του 67, των αγώ­νων της μεταπολίτευσης.

📌📌 Να εμπι­στευ­τού­με το ΚΚΕ, που αντέ­χει στην πίε­ση και προ­χω­ρά­ει αλύ­γι­στο, για­τί έχει ναθειές ρίζες στην εργα­τι­κή τάξη, έχει παρα­κα­τα­θή­κη την τιμη­μέ­νη ιστο­ρία του έχει ανα­τρε­πτι­κό, επι­στη­μο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νο πρό­γραμ­μα και καθη­με­ρι­νή αγω­νι­στι­κή δρά­ση. Σ΄αυτή τη μάχη φίλες και φίλοι δεν επι­τρέ­πε­ται να απέ­χει κανείς! Να ξεπε­ρά­σου­με κάθε εμπό­διο, της μετα­κί­νη­σης, των δυσκο­λιών του καλο­και­ριού, ώστε να μην εξα­σθε­νή­σει το ΚΚΕ, να μη χαθεί καμιά ψήφος, να μη χαμη­λώ­σει το μπόι του λαού, το μπόι του λαϊ­κού κινή­μα­τος την επό­με­νη μέρα.

📌📌  Σας καλού­με λοι­πόν όλες και όλους, να αγω­νι­στού­με μαζί για να ενι­σχύ­σου­με το Κόμ­μα, για να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή αντί­στα­ση, να οργα­νω­θεί η αντε­πί­θε­ση, να ανοί­ξει ο δρό­μος της πραγ­μα­τι­κής ανα­τρο­πής, για­τί η Ελλά­δα των πολ­λών είναι η Ελλά­δα του Σοσια­λι­σμού.

Προεκλογική ΚΟ Καισαριανής Ιουν-2019

Προεκλογική ΚΟ Καισαριανής Ιουν-2019

📌📌  Να είναι περισ­σό­τε­ροι οι κομ­μου­νι­στές στη βου­λή, που θα αντι­πα­λεύ­ουν και θα απο­κα­λύ­πτουν τα αντι­λαϊ­κά σχέ­δια! Να είναι πιο δυνα­τή η φωνή των εργα­ζο­μέ­νων! Στα ψηφο­δέλ­τιά μας: βρί­σκο­νται αυτοί που αγω­νί­ζο­νται κάθε μέρα και δεν εμφα­νί­ζο­νται μόνο προ­ε­κλο­γι­κά, αγω­νι­στές που είναι δίπλα σας καθη­με­ρι­νά είναι όλοι αυτοί, που παλεύ­ουν με το λαό, για τον λαό.

📌📌 Ελάτε λοιπόν μαζί μας! Για να καταδικάσουμε αυτούς που μας μαύρισαν τη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Ελάτε μαζί μας για να χαλάσουμε με την κόκκινη ψήφο, τα μαύρα σχέδια του κεφαλαίου. Ελάτε μαζί μας για να αγωνιστούμε για τη ζωή που μας αξίζει! Πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στην κάλπη στις 7 Ιούλη, για να βγει πολύ πιο δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα! 📌📌

Καλή δύναμη σύντροφοι και φίλοι.

Η δύναμή σου την επόμενη μέρα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο