Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σε ισχύ είναι απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια του Πει­ραιά της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου, λόγω των ισχυ­ρών βόρειων ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές, που σύμ­φω­να με την ΕΜΥ φθά­νουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Για τα νησιά του Αργο­σα­ρω­νι­κού τα δρο­μο­λό­για εκτε­λού­νται μόνο με πλοία κλει­στού τύπου.

Κλει­στές είναι επί­σης οι γραμ­μές Αγ.Μαρίνα ‑Νέα Στύ­ρα και Κερα­μω­τή ‑Λιμέ­να Θάσου.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για να ενη­με­ρώ­νο­νται για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων που μπο­ρεί να υπάρ­ξουν λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο