Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε πολλές περιοχές

Προ­βλή­μα­τα στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες έχουν προ­κα­λέ­σει οι ισχυ­ροί άνε­μοι που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές και φθά­νουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Από το λιμά­νι του Πει­ραιά δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για τις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.

Για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό τα δρο­μο­λό­για εκτε­λού­νται μόνο από πλοία κλει­στού τύπου.

Κλει­στή είναι η γραμ­μή Πέρα­μα-Παλού­κια Σαλα­μί­νας.

Σε ισχύ είναι απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου.

Επί­σης, κλει­στές είναι οι γραμ­μές Αγ. Μαρί­να-Νέα Στύ­ρα, Αρκί­τσα-Αιδη­ψός, Καβά­λα-Πρί­νου, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη-Σαμο­θρά­κη και Ρίο-Αντίρριο.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν σήμε­ρα καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές ή τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο