Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε ισχύ από αύριο βράδυ το χαράτσωμα για ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών

Από αύριο Κυρια­κή 16 Γενά­ρη θα τεθεί σε ισχύ το πρό­στι­μο των 100 ευρώ κάθε μήνα σε όσους άνω των 60 ετών δεν έχουν εμβο­λια­στεί ή δεν έχουν κλεί­σει ραντε­βού εμβο­λια­σμού για την πρώ­τη δόση, σύμ­φω­να με την από­φα­ση της κυβέρνησης.

Κυβερ­νη­τι­κές πηγές δηλώ­νουν ότι δεν πρό­κει­ται να δοθεί απο­λύ­τως καμία παρά­τα­ση. Οι ίδιες πηγές σημειώ­νουν ότι στις 17/1 ξεκι­νά­ει η δια­δι­κα­σία τελι­κών δια­σταυ­ρώ­σε­ων μετα­ξύ ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ και ΑΑΔΕ των ΑΜΚΑ και των ΑΦΜ των ανεμ­βο­λιά­στων πολι­τών άνω των 60 ετών, ώστε να συντα­χθεί ο ορι­στι­κός κατά­λο­γος, και ως το τέλος του μήνα να γίνουν οι βεβαιώ­σεις προ­στί­μων (50 ευρώ για τον Ιανουά­ριο — μισός μήνας — και 100 ευρώ από τον Φεβρουάριο).

Οι όποιες εξαι­ρέ­σεις αφο­ρούν κατοί­κους εξω­τε­ρι­κού, αυτούς που έχουν από­φα­ση απαλ­λα­γής από την υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα του εµβο­λια­σµού από τις τρι­µε­λείς Υγειο­νο­μι­κές Επι­τρο­πές κάθε Περι­φέ­ρειας για λόγους υγεί­ας (πχ σοβα­ρή αλλερ­γι­κή αντί­δρα­ση, δια­γνω­σµέ­νη αλλερ­γία, ιστο­ρι­κό θρο­µβο­πε­νί­ας κλπ), όσους έχουν εμβο­λια­στεί στο εξω­τε­ρι­κό, όσους έχουν κάνει αίτη­ση εμβο­λια­σμού κατ’ οίκον και δεν έχει γίνει ακό­μη εμβολιασμός.

Το χαρά­τσω­μα των πολι­τών άνω των 60 ετών είναι ένα­α­πό τα κατα­σταλ­τι­κά μέτρα της κυβέρ­νη­σης (ανα­στο­λές υγειο­νο­μι­κών κλπ) για να κρύ­ψει τις εγκλη­μα­τι­κές της ευθύ­νες στη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας και να απο­φύ­γει να λάβει ουσια­στι­κά μέτρα θωρά­κι­σης του ΕΣΥ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο