Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε κάθειρξη 22 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε ο αστυνομικός δολοφόνος του Τζορτζ Φλόιντ

Σε κάθειρ­ξη 22 ετών και έξι μηνών κατα­δι­κά­στη­κε ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός Ντέ­ρεκ Σόβιν, ο οποί­ος δικα­ζό­ταν για τη δολο­φο­νία του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ, πριν από έναν χρό­νο, στη Μινεάπολη.

Το βίντεο του θανά­του του 46χρονου Φλόιντ, πεσμέ­νου μπρού­μυ­τα στο έδα­φος και δεμέ­νου με χει­ρο­πέ­δες, να φωνά­ζει ότι «δεν μπο­ρεί να ανα­πνεύ­σει» καθώς ο λευ­κός αστυ­νο­μι­κός είχε γονα­τί­σει στον λαι­μό του, έκα­νε το γύρο του κόσμου, προ­κα­λώ­ντας σοκ αλλά και πυρο­δο­τώ­ντας ένα πρω­το­φα­νές κίνη­μα κατά της αστυ­νο­μι­κής βίας.

«Το δικα­στή­ριο σας κατα­δι­κά­ζει σε φυλά­κι­ση για μια περί­ο­δο 270 μηνών, δηλα­δή δέκα περισ­σό­τε­ρα χρό­νια» από όση είναι η ποι­νή που προ­βλέ­πε­ται για τέτοιες περι­πτώ­σεις από τον ποι­νι­κό κώδι­κα της Μινε­σό­τας, είπε ο δικα­στής Πίτερ Κάχιλ. «Η από­φα­σή μου δεν βασί­ζε­ται στο συναί­σθη­μα ή στη συμπό­νια (…) ούτε στην κοι­νή γνώ­μη», πρό­σθε­σε, τονί­ζο­ντας: «Δεν επι­διώ­κω να στεί­λω ένα μήνυμα».

Μετά την ανα­κοί­νω­ση της ποι­νής, ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας Φλόιντ σχο­λί­α­σε ότι πρό­κει­ται για μια από­φα­ση που λει­τουρ­γεί υπέρ της «συμ­φι­λί­ω­σης» του έθνους.

Στη σύντο­μη δήλω­σή του προς το δικα­στή­ριο, πριν από την ανα­κοί­νω­ση της ποι­νής, ο Σόβιν εξέ­φρα­σε τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια του Φλόιντ.

«Λόγω των εκκρε­μών νομι­κών ζητη­μά­των δεν είμαι σε θέση να κάνω μια επί­ση­μη δήλω­ση σε αυτό το στά­διο αλλά, με λίγα λόγια, εκφρά­ζω τα συλ­λυ­πη­τή­ριά μου στην οικο­γέ­νεια Φλόιντ». «Στο μέλ­λον θα υπάρ­ξουν νέες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ελπί­ζω ενδια­φέ­ρου­σες, που θα σας φέρουν τη γαλή­νη», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η πρώ­τη φορά που ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός μίλη­σε δημο­σί­ως, μετά τον θάνα­το του 46χρονου Αφρο­α­με­ρι­κα­νού, δεδο­μέ­νου ότι δεν είχε κατα­θέ­σει ούτε στη δίκη του, τον Μάρτιο.

Η οικο­γέ­νεια του Φλόιντ νωρί­τε­ρα ζήτη­σε από το δικα­στή­ριο να επι­βά­λει στον Σόβιν τη «μέγι­στη» ποι­νή, δηλα­δή κάθειρ­ξη 40 ετών.

«Για­τί; Τι σκε­φτό­σα­σταν όταν γονα­τί­σα­τε στον λαι­μό του αδελ­φού μου ενώ ξέρα­τε ότι δεν συνι­στού­σε απει­λή;» ρώτη­σε τον 45χρονο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κό ο αδελ­φός του Φλόιντ, Τέρενς.

Οι εισαγ­γε­λείς είχαν ζητή­σει από πολ­λούς συγ­γε­νείς του Φλόιντ να απευ­θυν­θούν στον δικα­στή Πίτερ Κάχιλ της κομη­τεί­ας Χένε­πιν. Πρώ­τη ξεκί­νη­σε, μέσω βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νου μηνύ­μα­τος, η 7χρονη κόρη του θύμα­τος, Τζιά­να. «Τον ζητάω συνέ­χεια. Ο μπα­μπάς μου πάντα με βοη­θού­σε να πλύ­νω τα δόντια μου», είπε το κορί­τσι. Όταν την ρώτη­σαν τι θα του έλε­γε αν μπο­ρού­σε να τον ξανα­δεί, απά­ντη­σε: «Μου λεί­πεις και σ’ αγαπώ».

Η μητέ­ρα του Ντέ­ρεκ Σόβιν, από την πλευ­ρά της, δια­βε­βαί­ω­σε ότι ο γιος της έχει «καλή καρ­διά», παρά την εικό­να που έχει περά­σει στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης. «Είναι ένας ήσυ­χος, έντι­μος και αμε­ρό­λη­πτος άνθρω­πος. Σκε­φτό­ταν και ξανα­σκε­φτό­ταν τα γεγο­νό­τα» της 25ης Μαΐ­ου 2020, είπε η Κάρο­λιν Παου­λέ­ντι. «Είδα το τίμη­μα που πλή­ρω­σε και δεν νομί­ζω ότι μια βαριά ποι­νή θα ήταν καλή για αυτόν», πρόσθεσε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο