Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε καραντίνα οίκος ευγηρίας στην Νέα Μάκρη λόγω κρουσμάτων Covid-19

Σε καρα­ντί­να τίθε­ται από σήμε­ρα το βρά­δυ, με από­φα­ση του υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρη­σης Κρί­σε­ων, Νίκου Χαρ­δα­λιά  ο οίκος ευη­γρί­ας, που βρί­σκε­ται στη Νέα Μάρ­κη, και στον οποίο παρου­σιά­στη­κε κρού­σμα κορονοϊού. 

Η ανα­κοί­νω­ση του υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων ανα­φέ­ρει τα ακόλουθα:

«Λόγω επι­βε­βαιω­μέ­νου υψη­λού επι­δη­μιο­λο­γι­κού φορ­τί­ου σε οίκο ευγη­ρί­ας που βρί­σκε­ται στην Νέα Μάκρη Αττι­κής, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα, 12 Απρι­λί­ου 2020, σχε­τι­κός έλεγ­χος από κλι­μά­κια της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και του ΕΟΔΥ. Μετά τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα που προ­έ­κυ­ψαν από την ανά­λυ­ση των 122 δειγ­μά­των σε φιλο­ξε­νού­με­νους και προ­σω­πι­κό, με εντο­λή του Υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκου Χαρ­δα­λιά, ο ανω­τέ­ρω οίκος ευγη­ρί­ας τέθη­κε από σήμε­ρα το βρά­δυ σε καρα­ντί­να από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία και μέχρι ολο­κλή­ρω­σης των ελέγ­χων».

Nωρί­τε­ρα σήμε­ρα μάλι­στα, μετέ­βη­σαν στη δομή ηλι­κιω­μέ­νων τόσο ο επι­κε­φα­λής λοι­μω­ξιο­λό­γος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, Σωτή­ρης Τσιό­δρας, όσο και ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς και κλι­μά­κια ειδι­κών που έλα­βαν δείγ­μα­τα προς εξέ­τα­ση από ενε­νή­ντα άτο­μα συνο­λι­κά εργα­ζό­με­νους και τρο­φί­μους του οίκου ευγηρίας.

Σημειώ­νε­ται ότι ο συγκε­κρι­μέ­νος οίκος- πρό­τυ­πο κέντρο φρο­ντί­δας είναι πολύ υψη­λών προ­δια­γρα­φών με υπη­ρε­σί­ες αντί­στοι­χες προς τους φιλο­ξε­νού­με­νους και ιδιαί­τε­ρα εντυ­πω­σια­κές εγκαταστάσεις.

Επι­πλέ­ον, από τον ΕΟΔΥ ελή­φθη υλι­κό για καλ­λιέρ­γεια από επι­φά­νειες και κλι­μα­τι­στι­κές μονά­δες προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί η τυχόν ύπαρ­ξη του ιού σε κοι­νό­χρη­στους χώρους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο