Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε κατάθεση καλεί τον πρόεδρο του ΣΕΗ ο εισαγγελέας, για την υπόθεση του ηθοποιού- σκηνοθέτη

«Φάκε­λο σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης στον χώρο του θεά­τρου» ανοί­γει η Εισαγ­γε­λία, η οποία διευ­ρύ­νει την έρευ­να που ξεκί­νη­σε, μετά τις δύο μηνύ­σεις που κατα­τέ­θη­καν σε βάρος επι­φα­νούς ηθο­ποιού και σκηνοθέτη.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας Πρω­το­δι­κών Κώστας Σπυ­ρό­που­λος, που διε­νερ­γεί προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση για την υπό­θε­ση των δύο μηνύ­σε­ων, ανοί­γει την έρευ­να και καλεί ως μάρ­τυ­ρα τον πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών Σπύ­ρο Μπιμπίλα.

Ο κ. Μπι­μπί­λας καλεί­ται από τον εισαγ­γε­λι­κό λει­τουρ­γό, τη Δευ­τέ­ρα το πρωί, να κατα­θέ­σει όλα τα στοι­χεία που έχει συλ­λέ­ξει στο πλαί­σιο της πει­θαρ­χι­κής έρευ­νας που διε­νερ­γεί­ται και σχε­τί­ζο­νται με τον ήδη μηνυό­με­νο ηθο­ποιό ‑σκη­νο­θέ­τη.

Επι­πλέ­ον, ο εισαγ­γε­λέ­ας θα ζητή­σει από τον μάρ­τυ­ρα να του γνω­στο­ποι­ή­σει επί­ση­μα, υπό την θεσμι­κή ιδιό­τη­τα που κατέ­χει, όσες καταγ­γε­λί­ες έχουν παρα­λη­φθεί από το Σωμα­τείο Ηθο­ποιών για πρά­ξεις που παρα­μέ­νουν ενερ­γές ποι­νι­κά, δηλα­δή δεν έχουν παρα­γρα­φεί, προ­κει­μέ­νου να ερευ­νη­θούν από τη Δικαιοσύνη.

Με την κλή­τευ­ση του κ. Μπι­μπί­λα και τη διπλή της στό­χευ­ση, εφό­σον καλεί­ται να εισφέ­ρει στοι­χεία όχι μόνο για την υπό­θε­ση του προ­σώ­που που έχει ήδη κατα­μη­νυ­θεί, αλλά και για κάθε άλλη καταγ­γε­λία σοβα­ρών πρά­ξε­ων βίας που δεν έχουν παρα­γρα­φεί, η Εισαγ­γε­λία ουσια­στι­κά δηλώ­νει πως η έρευ­να διευ­ρύ­νε­ται προς κάθε καταγ­γελ­λό­με­νο πρό­σω­πο από τον χώρο του θεά­τρου για “ζωντα­νές πρά­ξεις” εξου­σια­στι­κής σεξουα­λι­κής βίας.

Στό­χος της Εισαγ­γε­λί­ας είναι κάθε καταγ­γε­λία να αξιο­λο­γεί­ται με επί της ουσί­ας έρευ­να και εφό­σον προ­κύ­πτουν ικα­νά στοι­χεία να σχη­μα­τί­ζε­ται δικο­γρα­φία για τέλε­ση αξιό­ποι­νης πρά­ξης με την άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης κατά του προ­σώ­που που καταγγέλλεται.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο