Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σκιάθος μετά τη θεομηνία (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης κηρύ­χθη­κε ολό­κλη­ρη η Σκιά­θος από τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας λόγω της κακο­και­ρί­ας, μετά από αίτη­μα της Περι­φέ­ρειας Θεσσαλίας.

Η συνε­χής βρο­χό­πτω­ση, περισ­σό­τε­ρο από 48 ώρες, και η σφο­δρή καται­γί­δα που έπλη­ξε το νησί για έξι ώρες κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, συνο­δευό­με­νη από σφο­δρές ριπές ανέ­μων, προ­κά­λε­σαν μεγά­λες ζημιές μέσα στη Χώρα της Σκιά­θου, όπου δρό­μοι μετα­τρά­πη­καν σε ποτά­μια, πλημ­μύ­ρι­σαν σπί­τια και κατα­στή­μα­τα και μετα­φέρ­θη­καν τερά­στιες ποσό­τη­τες νερού και λάσπης στο λιμά­νι και άλλες περιοχές.

Τα προ­βλή­μα­τα εντο­πί­στη­καν στο «Δέλ­τα» του περι­φε­ρεια­κού, ενώ στην οδό Παπα­δια­μά­ντη το νερό ξεπέ­ρα­σε τα 40 εκα­το­στά. Χεί­μαρ­ροι και ρέμα­τα στον δρό­μο Σκιά­θου-Κου­κου­να­ριών «φού­σκω­σαν» από τις μεγά­λες ποσό­τη­τες του νερού που κατέ­στρε­ψαν δρό­μους και αντι­στη­ρή­ξεις, ενώ έχει χαθεί το οδό­στρω­μα σε πολ­λά σημεία του δρό­μου, στις Αχλα­διές, τον Τρού­λο και την Αγία Παρα­σκευή. Ανά­λο­γες εικό­νες έχουν κατα­γρα­φεί και στην περιο­χή Ξάνε­μος, βορειο­α­να­το­λι­κά του αεροδρομίου.

Η καται­γί­δα που «σάρω­σε» τη Σκιά­θο ξεκί­νη­σε χθες στις 9:30 και στα­μά­τη­σε περί­που στις 3:30. Όλη τη νύχτα δυνά­μεις του Δήμου Σκιά­θου, της Πυρο­σβε­στι­κής, της Αστυ­νο­μί­ας και της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας έδι­ναν μάχη για να ξεπε­ρα­στούν τα προ­βλή­μα­τα και να μη χαθούν ζωές. Η ΕΜΥ κατέ­γρα­ψε μέσα σε 8 ώρες ύψος βρό­χι­νου νερού 92mm.

Μηχα­νή­μα­τα της ΠΕ Μαγνη­σί­ας και του δήμου προ­σπα­θούν να απο­μα­κρύ­νουν τα φερ­τά υλι­κά και να ανοί­ξουν τους δρό­μους από τις πέτρες και τους τόνους λάσπης.

Ανά­λο­γες ζημιές από την κακο­και­ρία έχουν σημειω­θεί και στο Νότιο Πήλιο, ακρι­βώς απέ­να­ντι από τη Σκιά­θο, κυρί­ως στις περιο­χές Πλα­τα­νιάς, Μηλί­να, Λαύ­κος και Προμύρι.Τελος, κατο­λι­σθή­σεις έχουν γίνει στο Ανα­το­λι­κό Πήλιο, κυρί­ως στον Δήμο Ζαγο­ράς-Μου­ρε­σί­ου, όπου είχαν σημειω­θεί ίδια φαι­νό­με­να και πριν από λίγες ημέρες.

skiathos

skiathos3

skiathos1

skiathos3

skiathos4

skiathos5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο