Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης τίθεται η Νέα Σμύρνη της Λάρισας — Ακόμη 35 κρούσματα

Σε κατά­στα­ση ενι­σχυ­μέ­νης επι­τή­ρη­σης τίθε­ται η συνοι­κία Ρομά της Νέας Σμύρ­νης Λάρι­σας με από­φα­ση της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας δεδο­μέ­νου ότι σε 637 δειγ­μα­το­λη­ψί­ες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν για Covid-19 προ­έ­κυ­ψαν 35 θετι­κά κρούσματα.

Σε έκτα­κτη σύσκε­ψη που ολο­κλη­ρώ­θη­κε αργά το βρά­δυ της Πέμ­πτης στο Θάλα­μο Επι­χει­ρή­σε­ων της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας υπό τον Υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκο Χαρ­δα­λιά και σε ανοι­κτή επι­κοι­νω­νία με τον Περι­φε­ρειάρ­χη Θεσ­σα­λί­ας Κώστα Αγο­ρα­στό, τον Καθη­γη­τή Επι­δη­μιο­λο­γί­ας και εκπρό­σω­πο του ΕΟΔΥ Χρή­στο  Χατζη­χρι­στο­δού­λου και τον Δήμαρ­χο Λαρι­σαί­ων Από­στο­λο Καλο­γιάν­νη απο­φα­σί­στη­κε η άμε­ση μετα­φο­ρά και απο­μό­νω­ση των θετι­κών κρου­σμά­των στο Κέντρο Απο­κα­τά­στα­σης «Αρω­γή» και η  συνέ­χεια των εκτε­τα­μέ­νων ιχνη­λα­τή­σε­ων των στε­νών επα­φών των κρουσμάτων.

Επί­σης μετά από συνεν­νό­η­ση με τον Καθη­γη­τή Σωτή­ρη Τσιόρ­δα απο­φα­σί­στη­καν περαι­τέ­ρω μέτρα, όπως να τεθεί σε κατά­στα­ση ενι­σχυ­μέ­νης επι­τή­ρη­σης και για λόγους Δημό­σιας Υγεί­ας η κάτω­θι περιο­χή  της συνοι­κί­ας Νέας Σμύρ­νης  του Δήμου Λάρι­σας, και συγκε­κρι­μέ­να  της περιο­χής που βρί­σκε­ται ανά­με­σα στις οδούς Δοσι­θέ­ου (Δεξιά) –Ζάνου(ΔΕ)-Πεζόδρομος (Αριστερά)-Πεζόδρομος (ΔΕ)-Μεσοράχης(ΑΡ)-Βοιβηίδος(ΔΕ)-Κάδμου (ΑΡ)-Δάφνης (ΔΕ)-Πεζόδρομος (Αρ)-Πεζόδρομος  (ΔΕ)-Πεζόδρομος(ΑΡ)(Εκάτης & Εκάβης)-Πεζόδρομος (ΔΕ)-Πεζόδρομος (ΔΕ)-Δρόμος όπι­σθεν Δημο­τι­κού-Νηπια­γω­γεί­ου – Δημοσθένους(σύνορα με σχολείο)(ΑΡ)-Αντιγόνης(ΔΕ) ως τέρ­μα ‑Λεωφ Καρα­μαν­λή μέχρι Δανά­ης-Δανά­ης τέρ­μα Δοσιθέου

Στο πλαί­σιο της ανω­τέ­ρω από­φα­σης και για την υλο­ποί­η­ση της δρο­μο­λο­γού­νται με από­φα­ση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Βασί­λη Παπα­γε­ωρ­γί­ου τα εξής μέτρα:

- Απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας από ώρα 22.00 έως 06.00 η οποία θα ισχύ­ει από σήμε­ρα 15–5- 2020 και για 14 ημέ­ρες . Επι­τρέ­πε­ται η κυκλο­φο­ρία μόνο για σοβα­ρούς λόγους υγείας.

- Απα­γό­ρευ­ση συνά­θροι­σης  άνω των δέκα (10) ατό­μων και αυστη­ρή επι­τή­ρη­ση του μέτρου

- Υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας για όλους.

- Οι πλα­νό­διοι μικρο­πω­λη­τές οι εργα­ζό­με­νοι σε λαϊ­κές θα μπο­ρούν να βγαί­νουν από την περιο­χή της Νέας Σμύρ­νης για εργα­σία εφό­σον έχουν δύο (2) δια­δο­χι­κά αρνη­τι­κά τέστ, τα οποία θα επα­να­λαμ­βά­νο­νται κάθε πέντε (5) ημέρες.

- Από την Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας θα δια­νε­μη­θούν μάσκες υφα­σμά­τι­νες (1.500 τεμ) σε όλους και αντι­ση­πτι­κά σε κάθε οικογένεια

- Σήμε­ρα οι Κινη­τές Ομά­δες Υγεί­ας από τον Ε.Ο.Δ.Υ θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν δειγ­μα­το­λη­ψί­ες στους μικρο­πω­λη­τές και στους υπό­λοι­πους που απου­σί­α­ζαν από την οικία τους τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες καθώς και ιχνη­λα­τή­σεις θετι­κών κρουσμάτων.

Αρμό­δια αρχή για τη δια­σφά­λι­ση της εφαρ­μο­γής της παρού­σας, τη δια­πί­στω­ση των παρα­βά­σε­ων και την επι­βο­λή των προ­βλε­πό­με­νων διοι­κη­τι­κών κυρώ­σε­ων είναι η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία και η Δημο­τι­κή Αστυνομία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο