Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η Βενετία (ΦΩΤΟ)

Η Βενε­τία επλή­γη στις 12 Νοεμ­βρί­ου από την δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πλημ­μυ­ρί­δα που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ, η οποία είχε ως απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σει η ιστο­ρι­κή βασι­λι­κή του Αγί­ου Μάρ­κου και να βυθι­στούν στο νερό πολ­λές από τις πλα­τεί­ες και τα σοκά­κια της. Στις 10.50 μμ της Τρί­της η πλημ­μυ­ρί­δα έφθα­σε τα 187 εκα­το­στά, λίγο λιγό­τε­ρα από το ρεκόρ των 194 εκα­το­στών που είχε κατα­γρα­φεί το 1966.

VENETIA15

Η πλα­τεία του Αγί­ου Μάρ­κου βυθί­στη­κε κάτω από το νερό που ξεπερ­νού­σε το ένα μέτρο, ενώ η παρα­κεί­με­νη βασι­λι­κή του Αγί­ου Μάρ­κου πλημ­μύ­ρι­σε για έκτη φορά μέσα σε 1.200 χρόνια.

 

Τέσ­σε­ρις από τις μεγα­λύ­τε­ρες πλημ­μύ­ρες έχουν σημειω­θεί την τελευ­ταία 20ετία, η πιο πρό­σφα­τη τον Οκτώ­βριο του 2018. Μέχρι στιγ­μής δεν υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για κατα­στρο­φές εντός του ναού. Το 2018, οι δια­χει­ρι­στές της είχαν ανα­κοι­νώ­σει ότι η βασι­λι­κή είχε υπο­στεί φθο­ρά 20 ετών μέσα σε μόλις μια ημέρα.

VENETIA17

Βίντεο που αναρ­τή­θη­καν στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης δεί­χνουν νερό με ροή ποτα­μού να πλημ­μυ­ρί­ζει μια από τις βασι­κές διε­λεύ­σεις της Βενε­τί­ας, ενώ ένα άλλο δεί­χνει μεγά­λα κύμα­τα να χτυ­πούν τα πλοιά­ρια που είναι δεμέ­να κατά μήκος του Παλα­τιού των Δόγη­δων και να σκά­νε στα πεζοδρόμια.

VENETIA18

Η Βενε­τία σήμε­ρα μετρά τις πλη­γές της από τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πλημ­μυ­ρί­δα στην ιστο­ρία της που την έπλη­ξε την Τρί­τη και προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για νέα επει­σό­δια του ίδιου φαι­νο­μέ­νου, την ώρα που η κυβέρ­νη­ση της Ιτα­λί­ας ανα­μέ­νε­ται να κηρύ­ξει την πόλη σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης εξαι­τί­ας φυσι­κής καταστροφής.

VENETIA19

Οι περί­που 50.000 κάτοι­κοι του κέντρου της Βενε­τί­ας, η οποία έχει κηρυ­χθεί μνη­μείο παγκό­σμιας κλη­ρο­νο­μί­ας της Unesco, ξύπνη­σαν σήμε­ρα υπό τον ήχο σει­ρή­νων. Τα νερά στην πόλη ανέ­βη­καν στο τρί­το επί­πε­δο, ένα λιγό­τε­ρο από την Τρί­τη το από­γευ­μα όταν η πλημ­μυ­ρί­δα έφτα­σε τα 184 εκατοστά.

VENETIA20

Ακό­μη ένα επει­σό­διο πλημ­μυ­ρί­δας σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στις 10:50 (τοπι­κή ώρα, 11:50 ώρα Ελλά­δας), το οποίο όμως δεν ξεπέ­ρα­σε τα 125 εκα­το­στά, με τον επό­με­νο σημα­ντι­κό συνα­γερ­μό να ανα­μέ­νε­ται αύριο Παρα­σκευή στις 11:20 τοπι­κή ώρα, όταν τα νερά ανα­μέ­νε­ται να φτά­σουν τα 140 εκα­το­στά, σύμ­φω­να με το Κέντρο Παρα­κο­λού­θη­σης Παλίρ­ροιας της Βενετίας.

VENETIA21

Ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Τζου­ζέ­πε Κόντε που μετέ­βη στη Βενε­τία, συμ­με­τεί­χε σε συνε­δρί­α­ση της νομαρ­χί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση της κρί­ση και στη συνέ­χεια επι­σκέ­φθη­κε κατα­στή­μα­τα της πόλης, την οποία επι­σκέ­πτο­νται 36 εκα­τομ­μύ­ρια του­ρί­στες κάθε χρό­νο, το 90% των οποί­ων είναι αλλοδαποί.

VENETIA22

Οι αρχές εκτι­μούν το κόστος των ζημιών από το φαι­νό­με­νο της Τρί­της σε «πολ­λές εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ» και προ­σπα­θούν να επι­στρέ­ψουν στην κανο­νι­κό­τη­τα, αν και πολ­λά μου­σεία και σχο­λεία παρα­μέ­νουν κλειστά.

Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος της Ιτα­λί­ας Σέρ­τζιο Κόστα, η κατά­στα­ση επι­δει­νώ­θη­κε από την υπερ­θέρ­μαν­ση του πλανήτη.

VENETIA16

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο