Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Γιάννης Μιχαηλίδης

Ο κρα­τού­με­νος απερ­γός πεί­νας Γιάν­νης Μιχαη­λί­δης συνε­χί­ζει την απερ­γία πεί­νας από τις 23 Μάη, με την υγεία του να βρί­σκε­ται σε κρί­σι­μο σημείο σύμ­φω­να με τους για­τρούς του Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Λαμί­ας όπου νοσηλεύεται.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως και η δεύ­τε­ρη από­φα­ση του Δικα­στι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αμφισ­σας ήταν απορ­ρι­πτι­κή ως προς το αίτη­μά του για υπό όρους από­λυ­ση, παρά το γεγο­νός ότι πλη­ροί τις απα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις (έχει εκτί­σει τα 3/5 της 20ετούς ποι­νής που του έχει επι­βλη­θεί και τα 2/5 της ποι­νής για απόδραση).

Ο κρα­τού­με­νος έχει φτά­σει τα 57 κιλά από 73, είναι απο­μο­νω­μέ­νος, ενώ ο συνή­γο­ρός του έχει ασκή­σει έφε­ση και κάνει λόγο για «ακραία κατα­σταλ­τι­κή πολιτική».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο