Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε μια Ευρώπη όπου η χρήση μάσκας γίνεται υποχρεωτική, η Σουηδία κάνει και πάλι τη διαφορά

Η Σου­η­δία, η οποία έχει τρα­βή­ξει την προ­σο­χή με τη λιγό­τε­ρο αυστη­ρή στρα­τη­γι­κή της για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, βρί­σκε­ται και πάλι μόνη, συνε­χί­ζο­ντας προς το παρόν να απο­φεύ­γει τις μάσκες.

Στη Στοκ­χόλ­μη αυτοί που φορούν μάσκα στο σού­περ μάρ­κετ, τα γρα­φεία ή τα μέσα μετα­φο­ράς είναι πολύ λίγοι. Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές της Σου­η­δί­ας εκτι­μούν ότι η μάσκα δεν είναι επαρ­κώς απο­τε­λε­σμα­τι­κή και επι­μέ­νουν στον σεβα­σμό της τήρη­σης των απο­στά­σε­ων και το συχνό πλύ­σι­μο των χεριών.

«Το βρί­σκω λίγο περί­ερ­γο. Στη Σου­η­δία, που είναι μια μικρή χώρα, πιστεύ­ουν ότι ξέρουν καλύ­τε­ρα από τον υπό­λοι­πο κόσμο», σχο­λί­α­σε η Τζέ­νι Όλσον ιδιο­κτή­τρια ενός μικρού κατα­στή­μα­τος στη Στοκ­χόλ­μη, το οποίο που­λά διά­φο­ρες πολύ­χρω­μες μάσκες.

Αντί­θε­τα με τα lockdown που επι­βλή­θη­καν στην υπό­λοι­πη Ευρώ­πη, οι αρχές της Σου­η­δί­ας δεν περιό­ρι­σαν τους κατοί­κους και δια­τή­ρη­σαν ανοι­κτά καφέ, μπαρ, εστια­τό­ρια και επι­χει­ρή­σεις, ζητώ­ντας από τον καθέ­να «να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες του».

Ο απο­λο­γι­σμός της στρα­τη­γι­κής είναι αμφι­σβη­τή­σι­μος: με 84.000 κρού­σμα­τα και 5.800 νεκρούς η Σου­η­δία είναι μία από τις πλέ­ον πλη­γεί­σες χώρες από την παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού ανά­λο­γα με τον πλη­θυ­σμό της.

Όμως σε αντί­θε­ση με πολ­λές ευρω­παϊ­κές χώρες, όπου παρα­τη­ρεί­ται άνο­δος των νέων κρου­σμά­των της covid-19, όπως η Γαλ­λία, η Ολλαν­δία, η Γερ­μα­νία και το Βέλ­γιο, τα στοι­χεία για τη Σου­η­δία δεί­χνουν μεί­ω­ση των κρου­σμά­των από τον Ιούνιο.

Εμπιστοσύνη στην επιστήμη;

Με δεδο­μέ­νη αυτή την τάση, οι υγειο­νο­μι­κές αρχές δεν θεω­ρούν προς το παρόν ότι υπάρ­χει λόγος να αλλά­ξουν στρατηγική.

Ο επι­δη­μιο­λό­γος Άντερς Τέγκνελ, βασι­κός σύμ­βου­λος της κυβέρ­νη­σης της Σου­η­δί­ας για τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, εκτι­μά ότι η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της στρα­τη­γι­κής του μένει να απο­δει­χθεί. Ο ίδιος τονί­ζει ότι όποιος φορά μάσκα ενδέ­χε­ται να μολυν­θεί εφό­σον δεν τη χρη­σι­μο­ποιεί σωστά.

«Υπάρ­χουν του­λά­χι­στον τρεις βαρύ­νου­σες εκθέ­σεις, από τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΥ), την Ευρω­παϊ­κή Υπη­ρε­σία Υγεί­ας και το περιο­δι­κό The Lancet ‑το οποίο επι­κα­λεί­ται ο ΠΟΥ–, σύμ­φω­να με τις οποί­ες οι επι­στη­μο­νι­κές απο­δεί­ξεις είναι αδύ­να­μες», σημειώ­νει ο Τέγκνελ.

Ο ΚΚ Τσενγκ, επι­δη­μιο­λό­γος του ινστι­τού­του εφαρ­μο­σμέ­νης έρευ­νας του Μπέρ­μιγ­χαμ, καταγ­γέλ­λει μια «ανεύ­θυ­νη» και «ξερο­κέ­φα­λη» λογική.

«Αν όλοι όσοι σκέ­φτο­νται όπως εκεί­νος έχουν άδι­κο, αυτό κοστί­ζει ζωές. Όμως αν εγώ έχω άδι­κο, τι κακό θα προ­κα­λέ­σει αυτό;», διε­ρω­τά­ται ο Τσενγκ, υπέρ­μα­χος της χρή­σης μάσκας.

Ο Τέγκνελ προ­τι­μά να υπο­γραμ­μί­ζει τη μεί­ω­ση του αριθ­μού των κρου­σμά­των της covid-19 μετά τη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών στους οίκους ευγη­ρί­ας, όπου κατα­γρά­φη­κε μεγά­λος αριθ­μός των θανά­των στην αρχή της παν­δη­μί­ας, σε συν­δυα­σμό με την εκτε­τα­μέ­νη εφαρ­μο­γή της τηλεργασίας.

«Το να προ­σπα­θή­σου­με να αντι­κα­τα­στή­σου­με τα μέτρα αυτά με τις μάσκες δεν θα λει­τουρ­γή­σει», τόνι­σε. «Πολ­λές χώρες που υιο­θέ­τη­σαν τις μάσκες παρα­τη­ρούν τώρα μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση» του αριθ­μού των κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού, σχο­λί­α­σε ο Τέγκνελ στα μέσα Αυγούστου.

Στροφή των σκανδιναβικών χωρών

Αν και οι γει­το­νι­κές χώρες της Σου­η­δί­ας για και­ρό απέ­φυ­γαν τη χρή­ση μάσκας, όλες άλλα­ξαν στά­ση στη μέση του καλοκαιριού.

Η Φιν­λαν­δία συνι­στά πλέ­ον τη χρή­ση μάσκας στους δημό­σιους χώρους, η Νορ­βη­γία στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς της πρω­τεύ­ου­σας, ενώ η Δανία την έχει κατα­στή­σει υπο­χρε­ω­τι­κή στα ταξί και τα μέσα μαζι­κής μεταφοράς.

Τον Ιού­νιο περί­που 20 για­τροί και ερευ­νη­τές υπέ­γρα­ψαν άρθρο στη σου­η­δι­κή εφη­με­ρί­δα Aftonbladet στο οποίο ζητού­σαν από τον Τέγκνελ και τη Σου­η­δι­κή Υπη­ρε­σία Δημό­σιας Υγεί­ας να ανα­θε­ω­ρή­σουν την πολι­τι­κή τους σχε­τι­κά με τη χρή­ση μάσκας.

Μπρο­στά σε αυτή την έκκλη­ση, η οποία επα­να­λαμ­βά­νε­ται συνε­χώς έκτο­τε, οι σου­η­δι­κές αρχές απα­ντούν ότι «έχουν τα αυτιά τους ανοι­κτά» στο θέμα της μάσκας και ότι ενδέ­χε­ται να την υιο­θε­τή­σουν, αν αυτό κρι­θεί αναγκαίο.

Μένει να φανεί αν η εξά­πλω­ση της covid-19 στη Σου­η­δία θα συνε­χί­σει να περιορίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο