Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε νέα απεργία πείνας και δίψας ο κρατούμενος Βασίλης Δημάκης — Να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του ζητά το ΚΚΕ

Νέα απερ­γία πεί­νας και δίψας πραγ­μα­το­ποιεί ο κρα­τού­με­νος Βασί­λης Δημά­κης, ζητώ­ντας να επα­νέλ­θει στο προη­γού­με­νο κελί στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού και να συνε­χί­σει τις σπου­δές του στο Πανεπιστήμιο.

Είχε μετα­φερ­θεί στις φυλα­κές Γρε­βε­νών χάνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα παρα­κο­λού­θη­σης των μαθη­μά­των στο Πανε­πι­στή­μιο, έπει­τα από απερ­γία πεί­νας έγι­νε επα­να­φο­ρά του στον Κορυ­δαλ­λό, όχι όμως στο παλιό κελί του στην Δ’ Πτέ­ρυ­γα των Φυλα­κών του Κορυ­δαλ­λού, όπου υπάρ­χει και η υπο­δο­μή για τη συνέ­χι­ση των σπου­δών του, αλλά στα υπό­γεια των γυναι­κεί­ων φυλακών.

ΚΚΕ: Να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του κρατούμενου φοιτητή Βασίλη Δημάκη

Να στα­μα­τή­σει η αυθαί­ρε­τη και εκδι­κη­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά σε βάρος του κρα­τού­με­νου φοι­τη­τή Βασί­λη Δημά­κη και να ικα­νο­ποι­η­θεί άμε­σα το δίκαιο αίτη­μά του, ώστε να συνε­χί­σει απρό­σκο­πτα τις σπου­δές του ζητά­ει το ΚΚΕ, μέσω Ερώ­τη­σης που κατέ­θε­σαν στη Βου­λή, προς τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη οι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος Γιάν­νης Γκιό­κας και Μαρία Κομνηνάκα.

Παρα­θέ­του­με την Ερώτηση:

«Όπως είναι γνω­στό, σε νέα απερ­γία πεί­νας και δίψας βρί­σκε­ται ο κρα­τού­με­νος φοι­τη­τής Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΕΚΠΑ Βασί­λης Δημά­κης. Δια­μαρ­τύ­ρε­ται, για μια ακό­μη φορά, για την αυθαί­ρε­τη και εκδι­κη­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, το οποίο εξα­κο­λου­θεί απα­ρά­δε­κτα, με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα, να αρνεί­ται την ικα­νο­ποί­η­ση του δίκαιου αιτή­μα­τός του να συνε­χί­σει τις σπου­δές του.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Βασί­λης Δημά­κης είχε ξεκι­νή­σει πριν έναν περί­που μήνα απερ­γία πεί­νας και στη συνέ­χεια και δίψας, ζητώ­ντας, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σει να συνε­χί­σει την παρα­κο­λού­θη­ση των πανε­πι­στη­μια­κών μαθη­μά­των του, την επα­να­με­τα­γω­γή του στις ανδρι­κές φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού. Από αυτές είχε μετα­χθεί εκδι­κη­τι­κά και αιφ­νι­δια­στι­κά στις φυλα­κές Γρε­βε­νών, επει­δή διεκ­δί­κη­σε μαζί με συγκρα­τού­με­νούς του αυτο­νό­η­τα μέτρα προ­στα­σί­ας από τον κορο­νο­ϊό. Στη συνέ­χεια, ύστε­ρα από την κινη­το­ποί­η­ση πλή­θους μαζι­κών φορέ­ων, έγι­νε δεκτό το αίτη­μά του και επέ­στρε­ψε στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού. Ωστό­σο, αντί να μετα­χθεί στη Δ’ Πτέ­ρυ­γα των ανδρι­κών φυλα­κών, στην οποία ήταν πριν κρα­τού­με­νος, η οποία δια­θέ­τει και την υπο­δο­μή για την παρα­κο­λού­θη­ση των μαθη­μά­των του, οδη­γή­θη­κε στο ειδι­κό τμή­μα των γυναι­κεί­ων φυλα­κών, όπου βρί­σκο­νται κρα­τού­με­νοι για “τρο­μο­κρα­τία”, με το πρό­σχη­μα της τήρη­σης των υγειο­νο­μι­κών πρω­το­κόλ­λων για την αντι­με­τώ­πι­ση του κορο­νοϊ­ού. Στη συνέ­χεια, αν και πέρα­σε το προ­βλε­πό­με­νο 14ήμερο της προ­φύ­λα­ξής του, εξα­κο­λου­θεί να κρα­τεί­ται αδι­καιο­λό­γη­τα στον ίδιο χώρο, παρά τις προη­γού­με­νες δεσμεύ­σεις της κυβέρ­νη­σης, στε­ρού­με­νος έτσι αυθαί­ρε­τα τη δυνα­τό­τη­τα να συνε­χί­σει την παρα­κο­λού­θη­ση των μαθη­μά­των του.

Ερω­τά­ται ο κ. Υπουρ­γός ποια επεί­γο­ντα μέτρα προ­τί­θε­ται να λάβει, δεδο­μέ­νου και του άμε­σου και σοβα­ρού κιν­δύ­νου που διέρ­χε­ται η ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νη υγεία του κρα­τού­με­νου φοι­τη­τή Βασί­λη Δημά­κη, ώστε:

- Να γίνει σεβα­στό το ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μά του να συνε­χί­σει απρό­σκο­πτα τις σπου­δές του.

- Να παύ­σει επι­τέ­λους η συνε­χι­ζό­με­νη αυθαί­ρε­τη και εκδι­κη­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του υπουρ­γεί­ου σε βάρος του.

- Να μετα­χθεί άμε­σα στη Δ’ Πτέ­ρυ­γα των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού, όπου υπάρ­χει η υπο­δο­μή για την παρα­κο­λού­θη­ση των μαθη­μά­των του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο