Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε οδό «Βολοντίμιρ Ζελένσκι» μετονομάζεται η Σταδίου, έπειτα από πρόταση Μπακογιάννη

Την ανη­συ­χία του για όσα συμ­βαί­νουν στην Ουκρα­νία εξέ­φρα­σε σε συνέ­ντευ­ξή του χθες στην εφη­με­ρί­δα «Independent» του Κιέ­βου ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι η ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα στέ­κε­ται στο πλευ­ρό της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης σε αυτές τις δύσκο­λες ώρες.

«Είμαι περή­φα­νος που η Αθή­να ήταν από τις πρώ­τες ευρω­παϊ­κές μεγα­λου­πό­λεις που στο­λί­στη­κε με τα εθνι­κά χρώ­μα­τα της Ουκρα­νί­ας, δεί­χνο­ντας έτσι την αλλη­λεγ­γύη της στα θύμα­τα της βάρ­βα­ρης ρωσι­κής επί­θε­σης» σημεί­ω­σε ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης, εκδη­λώ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να τον θαυ­μα­σμό του για το ηγε­τι­κό προ­φίλ του προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι. «Μου θυμί­ζει τον Τσώρ­τσιλ και τον παπ­πού μου, τον Κων­στα­ντί­νο, που ήταν δυο άντρες γεν­ναί­οι και ανυ­πο­χώ­ρη­τοι στις ιδέ­ες τους», είπε.

Μάλι­στα, σε μια απο­κά­λυ­ψη που θα συζη­τη­θεί, ο Κ. Μπα­κο­γιάν­νης δήλω­σε στην εφη­με­ρί­δα ότι ο Δήμος Αθη­ναί­ων σκο­πεύ­ει να τιμή­σει τον Ουκρα­νό πρό­ε­δρο δίνο­ντας το όνο­μα του σε κεντρι­κό δρό­μο της πόλης. «Στην Αθή­να έχου­με δυο μεγά­λες πλα­τεί­ες, την Ομό­νοια και το Σύνταγ­μα, που συν­δέ­ο­νται μετα­ξύ τους απευ­θεί­ας με δύο μεγά­λες οδούς. Η μια εξ’ αυτών, η οδός Στα­δί­ου, θα πάρει το όνο­μα του προ­έ­δρου Ζελέν­σκι ως ελά­χι­στη ανα­γνώ­ρι­ση στην ηγε­τι­κή αυτή προ­σω­πι­κό­τη­τα» είπε ο δήμαρχος.

Έγκυ­ρες πηγές από το δημαρ­χια­κό μέγα­ρο ανέ­φε­ραν ότι η πρό­τα­ση για την μετο­νο­μα­σία της Στα­δί­ου σε «Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι» θα τεθεί στο αμέ­σως επό­με­νο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο με εισή­γη­ση του δημάρ­χου. «Γνω­ρί­ζου­με ότι θα υπάρ­ξουν ορι­σμέ­νες αντι­δρά­σεις, όμως είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να προ­χω­ρή­σου­με με τη μετο­νο­μα­σία της οδού μέχρι τα μέσα του μήνα», υπο­γράμ­μι­σε ο αρμό­διος αντι­δή­μαρ­χος αρμό­διος για θέμα­τα Σχε­δί­ου Πόλε­ως και προ­σθέ­τει: «Εάν οι συμπο­λί­τες μας υπο­δε­χθούν με ενθου­σια­σμό τη μετο­νο­μα­σία, έχου­με σκε­φτεί την τοπο­θέ­τη­ση στο μέλ­λον μπρού­τζι­νου ανδριά­ντα του κ. Ζελέν­σκι στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος, στην θέση του σημε­ρι­νού γλυπτού».

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η Στα­δί­ου είχε μετο­νο­μα­στεί επι­σή­μως σε «Οδό Τσώρ­τσιλ» μετά τον Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλε­μο προς τιμήν του Βρε­τα­νού πρω­θυ­πουρ­γού, αλλά οι Αθη­ναί­οι παρέ­μει­ναν πιστοί στη παρα­δο­σια­κή ονο­μα­σία της οδού.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο