Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε Παρανέστι Δράμας και Νευροκόπι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες — Πού χρειάζονται αλυσίδες

Η ελά­χι­στη θερ­μο­κρα­σία σήμε­ρα το πρωί στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Δρά­μας κατέ­βη­κε αρκε­τά κάτω από το μηδέν, με το θερ­μό­με­τρο να φτά­νει τους μεί­ον 4,3 βαθ­μούς στο Παρα­νέ­στι και στο Νευ­ρο­κό­πι. Οι ασθε­νείς άνε­μοι, σε συν­δυα­σμό με την έλλει­ψη νεφο­κά­λυ­ψης στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την έντο­νη ψύξη του αέρα κοντά στο έδα­φος κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, σύμ­φω­να με το meteo του Αστεροσκοπείου.

Στο Ανή­λιο Μετσό­βου το θερ­μό­με­τρο έπε­σε στους μεί­ον 3,8 βαθ­μούς, στη Βλά­στη Κοζά­νης στους μεί­ον 3,2 και στον Άγιο Παύ­λο Ημα­θί­ας στους μεί­ον 2,8 βαθ­μούς. Στα χιο­νο­δρο­μι­κά κέντρα της βόρειας Ελλά­δας η θερ­μο­κρα­σία ήταν ακό­μη χαμη­λό­τε­ρη (Χ/Κ Καϊ­μα­κτσα­λάν ‑6,4, Κατα­φύ­γιο Λαϊ­λιά Σερ­ρών ‑5,4, Χ/Κ Βασι­λί­τσας ‑4,5).

Σε ποιους δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες χρειά­ζο­νται τα οχή­μα­τα μέχρι και αυτή την ώρα (10 το πρωί) σε ορι­σμέ­να τμή­μα­τα του οδι­κού δικτύ­ου της Ημα­θί­ας λόγω παγε­τού. Σύμ­φω­να με την Γενι­κή Περι­φε­ρεια­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας οι αλυ­σί­δες είναι απα­ραί­τη­τες στην παλαιά εθνι­κή οδό Βέροιας- Κοζά­νης, από το 16ο χιλιό­με­τρο έως τα όρια με την Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κοζά­νης, στην επαρ­χια­κή οδό Βέροιας — Σελί­ου, από το 18ο χιλιό­με­τρο, καθώς και από το 10ο χιλιό­με­τρο της επαρ­χια­κής οδού Νάου­σας- Τριών Πέντε Πηγα­διών, όπως επί­σης και στον επαρ­χια­κό δρό­μο Βέροιας — Δασκί­ου, από το 20ό χιλιόμετρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο