Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε πλήρη λειτουργία από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου

Σε πλή­ρη λει­τουρ­γία θα βρί­σκο­νται από αύριο Τρί­τη όλες οι υπη­ρε­σί­ες του Δημο­σί­ου, ενώ και η εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κοι­νού δεν θα γίνε­ται πια μόνο με ραντεβού.

Με από­φα­ση του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών, Τάκη Θεο­δω­ρι­κά­κου, την οποία συνυ­πο­γρά­φουν οι υπουρ­γοί Οικο­νο­μι­κών, Ανά­πτυ­ξης, Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Παι­δεί­ας, Εργα­σί­ας, Υγεί­ας, Πολι­τι­σμού, Υπο­δο­μών-Μετα­φο­ρών και Ναυ­τι­λί­ας, όλες οι δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες τίθε­νται πλέ­ον σε πλή­ρη λειτουργία.

Σύμ­φω­να με την ΚΥΑ 34781/2020 (ΦΕΚ 2168/Β/7–6‑2020), άρθρο 19, παρ. 2, ορί­ζο­νται τα εξής:

«Οι δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες τελούν σε πλή­ρη λει­τουρ­γία. Η εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κοι­νού γίνε­ται κατά προ­τί­μη­ση, αλλά όχι απο­κλει­στι­κά, κατό­πιν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου ραντε­βού. Με ευθύ­νη του οικεί­ου Προϊ­στα­μέ­νου τηρεί­ται ελά­χι­στη από­στα­ση ενά­μι­σι (1,5) μέτρου μετα­ξύ των υπαλ­λή­λων και μετα­ξύ των υπαλ­λή­λων και των πολιτών».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο