Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο στην Αττική

Κλει­στά θα είναι αύριο τα σχο­λεία σε πολ­λές περιο­χές της Αττι­κής εξαι­τί­ας τηςΚ.

«Μετά από δια­βού­λευ­ση με τους Δημάρ­χους απο­φα­σί­σα­με για αύριο Πέμ­πτη 10 Μαρ­τί­ου 2022, τη δια­κο­πή της δια ζώσης λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης στο Βόρειο Τομέα καθώς και σε περιο­χές της Ανα­το­λι­κής και Δυτι­κής Αττι­κής» δήλω­σε ο Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, Γιώρ­γος Πατούλης.

Ειδι­κό­τε­ρα, δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν αύριο δια ζώσης μαθή­μα­τα σε όλα τα σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαίδευσης:

1. Στο σύνο­λο της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βόρειου Τομέα Αττικής.

2. Σε όλη την Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, με εξαί­ρε­ση το δήμο Βάρης Βού­λας Βου­λιαγ­μέ­νης στο οποίο θα είναι όλα ανοι­χτά εκτός από το 3ο Δημο­τι­κό Πανο­ρά­μα­τος και το 2ο-3ο Γυμνά­σιο Βού­λας τα οποία θα είναι κλειστά.

3. Στην Περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Δυτι­κής Αττι­κής θα είναι κλει­στά όλα τα σχο­λεία του Δήμου Φυλής, ενώ στο Δήμο Μάν­δρας- Ειδυλ­λί­ας κλει­στά θα είναι τα σχο­λεία στις Δημο­τι­κές ενό­τη­τες Βιλί­ων και Ερυθρών.

Ανοι­χτά θα είναι όλα τα σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης στις παρα­κά­τω Περι­φε­ρεια­κές ενότητες:

Στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κεντρι­κού Τομέα
Στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πειραιώς
Στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Νήσων
Στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Νότιου Τομέα
Στο Δυτι­κό τομέα Αθηνών

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η λει­τουρ­γία ή μη των βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών, απο­τε­λεί ευθύ­νη των δήμων οι οποί­οι και είναι αρμό­διοι να ενη­με­ρώ­σουν τους πολί­τες. Τέλος, τα ζητή­μα­τα τηλεκ­παί­δευ­σης ρυθ­μί­ζο­νται από το Υπουρ­γείο Παιδείας.

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο