Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε ποιόν πλανήτη ζει ο υπουργός Μεταφορών Καραμανλής; «Υπήρξαν παραλήψεις αλλά το κράτος στάθηκε όρθιο»!!!

Σε νέα επί­πε­δα πήγε η κυβερ­νη­τι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα έπει­τα από τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κώστα Καρα­μαν­λή. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, μιλώ­ντας στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του «MEGA», ο Καρα­μαν­λής είπε το εξής εξοργιστικό:

«Έγι­ναν λάθη, υπήρ­ξαν παρα­λή­ψεις αλλά το κρά­τος στά­θη­κε όρθιο»!!!

Και εκεί που νομί­ζε κανείς ότι ο υπουρ­γός το «τερ­μά­τι­σε», αυτός συνέ­χι­σε ακά­θε­κτος: «Δε λέμε ότι όλα έγι­ναν όλα τέλεια, δεν πανη­γυ­ρί­ζου­με γι’ αυτό. Όλοι στά­θη­καν στο ύψος των περι­στά­σε­ων μετά από μια δύσκο­λη συγκυρία»!

Αυτός ο κύριος είναι υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης. Αυτόν τον κύριο, όπως και τα υπό­λοι­πα κυβερ­νη­τι­κά «φυντά­νια» (βλέ­πε τη βου­λευ­τή Τρι­κά­λων Παπα­κώ­στα), κάποιοι τον ψήφι­σαν. Να τον χαίρονται!

Υ.Γ: Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι ο Κώστας Αχιλ­λέα Καρα­μαν­λής είναι το ίδιο «φυντά­νι» που τον Ιού­λιο του 2019 είχε απο­κα­λέ­σει «απο­βρά­σμα­τα» όσους… δεν πλή­ρω­ναν εισι­τή­ριο στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς. Οι πορ­φυ­ρο­γέν­νη­τοι «λου­δο­βί­κοι» της πεντά­ρας που προ­σβάλ­λουν και κοροϊ­δεύ­ουν ξεδιά­ντρο­πα έναν ολό­κλη­ρο λαό, πώς λέγο­νται άραγε;

Θαυ­μά­στε το αστι­κό κρά­τος τους!

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο