Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία την Κυριακή

Την Κυρια­κή ανα­μέ­νο­νται πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο στα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα της Πελο­πον­νή­σου και τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις σε περιο­χές πάνω από τα 300 μέτρα, οι οποί­ες γρή­γο­ρα θα στα­μα­τή­σουν. Χιο­νο­πτώ­σεις, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, ανα­μέ­νο­νται ακό­μα και σε πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα νησιών του Αιγαί­ου, στην Εύβοια, στις Σπο­ρά­δες και στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της Μαγνησίας.

Βρο­χή ή χιο­νό­νε­ρο ανα­μέ­νε­ται στα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα της Κρή­της και στα δυτι­κό­τε­ρα τμή­μα­τα των Δωδε­κα­νή­σων, ενώ χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται σε περιο­χές με χαμη­λό υψό­με­τρο πάνω από τα 200–400 μέτρα. Οι χιο­νο­πτώ­σεις στην Εύβοια, στα νησιά του Αιγαί­ου και στα ορει­νά της Κρή­της θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρές. Τις νυχτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες θα σημειω­θεί παγε­τός στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, ενώ τοπι­κά στα ηπει­ρω­τι­κά θα επι­κρα­τή­σουν συν­θή­κες ολι­κού παγετού.

Η θερ­μο­κρα­σία ‑σε πολύ χαμη­λά επί­πε­δα και σε περαι­τέ­ρω πτώ­ση στα κεντρι­κά και νότια- θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑14 έως 0 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από ‑12 έως 5, στην Ήπει­ρο από ‑12 έως 6 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑13 έως 5, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από ‑11 έως 7, στα νησιά του Ιονί­ου από ‑1 έως 6 βαθ­μούς, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από ‑2 έως 3 βαθ­μούς, και στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από ‑2 έως 7 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες-βορειο­δυ­τι­κές γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 7 Μπο­φόρ στα πελάγη.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται παρο­δι­κές νεφώ­σεις με τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως στα βόρεια και ανα­το­λι­κά του νομού. Τα φαι­νό­με­να μετά τις μεσημ­βρι­νές ώρες ανα­μέ­νε­ται να εξα­σθε­νή­σουν. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν γενι­κά βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑3 έως 5 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται αίθριος και­ρός με λίγες παρο­δι­κές νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 4 Μπο­φόρ και στο Θερ­μαϊ­κό έως 5–6 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑3 έως 3 βαθμούς.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο