Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε «ρότα» προς Καστελόριζο το «Oruc Reis» — Οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τον νέο χάρτη – πρόκληση

Όλο και πιο κοντά στο Καστε­λό­ρι­ζο έρχε­ται το τουρ­κι­κό πλοίο «Oruc Reis», το οποίο βρί­σκε­ται εντός της ελλη­νι­κής υφα­λο­κρη­πί­δας. Το ερευ­νη­τι­κό σκά­φος έχει φτά­σει σε από­στα­ση περί­που 17 ναυ­τι­κών μιλί­ων νοτιο­α­να­το­λι­κά από το Καστε­λό­ρι­ζο. Το «Oruc Reis» συνο­δεύ­ε­ται από βοη­θη­τι­κά πλοία και πλοία του τουρ­κι­κού πολε­μι­κού ναυτικού.

Οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τον νέο χάρτη – πρόκληση

Ως αβά­σι­μες χαρα­κτη­ρί­ζει τις ελλη­νι­κές αιτιά­σεις το τουρ­κι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, λίγο μετά την εξαγ­γε­λία της νέας παρά­νο­μης περιο­χής έρευ­νας και διά­σω­σης που παρου­σί­α­σε η Άγκυρα.

Σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πο Τύπου του τουρ­κι­κού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι, «οι περιο­χές έρευ­νας και διά­σω­σης δεν είναι περιο­χές κυριαρ­χί­ας, αλλά τομείς υπη­ρε­σί­ας. Από αυτή την άπο­ψη, ο ισχυ­ρι­σμός της Ελλά­δας ότι αυτή η περιο­χή, η οποία παρα­μέ­νει έξω από τα χωρι­κά της ύδα­τα και απο­σκο­πεί απλώς στη διά­σω­ση και προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, απο­τε­λεί παρα­βί­α­ση της κυριαρ­χί­ας της, δεν συνά­δει με το νόμο και την ανθρω­πι­στι­κή προσέγγιση».

«Η περιο­χή ευθύ­νης έρευ­νας και διά­σω­σης της Τουρ­κί­ας έχει επε­κτα­θεί για να δια­σφα­λί­σει την ασφά­λεια των δρα­στη­ριο­τή­των στην υφα­λο­κρη­πί­δα μας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο», σημειώ­νει ο Ακσόι και προ­σθέ­τει πως η Άγκυ­ρα ενερ­γεί εξ ολο­κλή­ρου με ανθρω­πι­στι­κή βού­λη­ση, κατη­γο­ρώ­ντας την Ελλά­δα για πολι­τι­κές σκοπιμότητες.

Παράλ­λη­λα, η Τουρ­κία κάνει λόγο για «απάν­θρω­πη μετα­χεί­ρι­ση στους παρά­τυ­πους μετα­νά­στες που βρί­σκο­νται σε κίν­δυ­νο στο Αιγαίο» και θέλο­ντας να δικαιο­λο­γή­σει αυτή τη νέα πρό­κλη­ση ανα­φέ­ρει πως «είναι η μόνη χώρα στην περιο­χή με την επι­χει­ρη­σια­κή ικα­νό­τη­τα να αντα­πο­κρί­νε­ται σε κάθε είδους περι­στα­τι­κό που θα μπο­ρού­σε να θέσει σε κίν­δυ­νο την ανθρώ­πι­νη ζωή».

Νωρί­τε­ρα, η απά­ντη­ση του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών στη νέα προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια, εκ μέρους της Άγκυ­ρας, με τη δημο­σιο­ποί­η­ση ενός νέου χάρ­τη, διευ­ρύ­νει την ήδη παρά­νο­μα σημαν­θεί­σα ως δικής της περιο­χής έρευ­νας και διά­σω­σης, ήταν άμεση.

«Η κίνη­ση αυτή έρχε­ται να προ­στε­θεί στον μακρύ κατά­λο­γο τουρ­κι­κών αυθαι­ρε­σιών και παρα­νό­μων διεκ­δι­κή­σε­ων στο Αιγαίο και στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο», σημεί­ω­σε το ΥΠΕΞ προ­σθέ­το­ντας ότι οι τουρ­κι­κές ενέρ­γειες «θα προ­σκρού­σουν και πάλι στην διε­θνή νομι­μό­τη­τα με την οποία η Τουρ­κία θα πρέ­πει επι­τέ­λους κάπο­τε να συμφιλιωθεί».

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο