Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε συμφωνία με τη Ρωσία προχωρά η Κύπρος για την αγορά δόσεων Sputnik‑V

Σε διμε­ρή συμ­φω­νία με τη Ρωσία για αγο­ρά ποσο­τή­των από το εμβό­λιο Sputnik‑V προ­χω­ρά η Κύπρος. Το γεγο­νός επι­βε­βαί­ω­σε μιλώ­ντας στο Κρα­τι­κό Ραδιό­φω­νο ο Κυβερ­νη­τι­κός Εκπρόσωπος.

Ανέ­φε­ρε πως το Υπουρ­γι­κό ενέ­κρι­νε προ δεκα­πεν­θη­μέ­ρου εισή­γη­ση του Υπουρ­γού Υγεί­ας για να δια­πραγ­μα­τευ­θεί σε πρώ­τη φάση προ­α­γο­ρά 50 χιλιά­δων δόσε­ων. «Υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα αύξη­σης, αλλά αυτό θα καθο­ρι­στεί και από τις ροές των άλλων εμβολίων.»

Ο κ. Κού­σιος υπο­γράμ­μι­σε πως θα πρό­κει­ται για διμε­ρή σύμ­βα­ση, τονί­ζο­ντας πως πρό­κει­ται για προ­α­γο­ρά η οποία θα γίνει μόνο όταν το ρωσι­κό εμβό­λιο πάρει την σχε­τι­κή έγκρι­ση από τον EMA.

Στό­χος όπως σημεί­ω­σε, να αυξη­θούν τα δια­θέ­σι­μα εμβό­λια και η εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη του πληθυσμού.

Πηγή: cyprustimes.com

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο