Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Σε συναγερμό μάχης» οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας

Οι στρα­τη­γι­κές πυρη­νι­κές δυνά­μεις της Ρωσί­ας τέθη­καν σε συνα­γερ­μό μάχης ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός Άμυ­νας της Ρωσί­ας Σερ­γκέι Σοϊ­γκού, μία ημέ­ρα μετά τη σχε­τι­κή εντο­λή που εξέ­δω­σε ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την τερά­στια όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης και την μεγά­λη απει­λή για τους λαούς από την σύγκρου­ση των αντί­πα­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών στρατοπέδων.

Σε πολε­μι­κή ετοι­μό­τη­τα (combat alert) βρί­σκο­νται τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα στρα­τη­γι­κών πυραύ­λων, τα πυρη­νι­κά υπο­βρύ­χια στον Ειρη­νι­κό και το Βορ­ρά, καθώς και η στρα­τη­γι­κή αεροπορία.

Σύμ­φω­να με το Interfax, ο Σόι­γκου είπε στον Πού­τιν, ότι «οι βάρ­διες στις θέσεις διοί­κη­σης των Στρα­τη­γι­κών Πυραυ­λι­κών Δυνά­με­ων, του Στό­λου του Βορ­ρά και του Ειρη­νι­κού, καθώς και της Διοί­κη­σης Αερο­πο­ρί­ας Μεγά­λης Εμβέ­λειας άρχι­σαν να εκτε­λούν καθή­κο­ντα μάχης με ενι­σχυ­μέ­νο προ­σω­πι­κό».

Πηγή: 902.gr

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο