Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας ζουν 230.000 παιδιά στην Ελλάδα

Βασι­κά υλι­κά αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες, όπως φαγη­τό και θέρ­μαν­ση, στε­ρεί­ται το 40% των Ελλή­νων, με το ποσο­στό αυτό να εκτο­ξεύ­ε­ται στο 44,5 του πλη­θυ­σμού ηλι­κί­ας 0–17 ετών!

Eνα στα έξι νοι­κο­κυ­ριά δια­μέ­νουν σε σπί­τια ακα­τάλ­λη­λα με διαρ­ρο­ές στη στέ­γη, υγρα­σία σε τοί­χους, πατώ­μα­τα, κ.ά

Συνο­λι­κά, περισ­σό­τε­ροι από 4.512.000 Έλλη­νες αντι­με­τω­πί­ζουν κίν­δυ­νο φτώ­χειας, με τα παι­διά να απει­λού­νται περισ­σό­τε­ρο. Ενδει­κτι­κό είναι ότι 230.774 παι­διά ζουν σε νοι­κο­κυ­ριά χωρίς κανέ­ναν εργα­ζό­με­νο και ουσια­στι­κά χωρίς κανέ­να εισόδημα!

Τα στο­χεία αφο­ρούν τον πλη­θυ­σμό της χώρας που δεν μπο­ρεί να αντα­πο­κρι­θεί οικο­νο­μι­κά ή στε­ρεί­ται, λόγω οικο­νο­μι­κής αδυ­να­μί­ας, του­λά­χι­στον 3 από έναν κατά­λο­γο 9 αγα­θών και υπηρεσιών:

 • Πλη­ρω­μή πάγιων λογα­ρια­σμών, όπως ενοί­κιο ή δόση δανεί­ου, πάγιοι λογα­ρια­σμοί κ.ά.
  • Δια­τρο­φή που να περι­λαμ­βά­νει κάθε δεύ­τε­ρη ημέ­ρα κοτό­που­λα, κρέ­ας, ψάρι ή λαχα­νι­κά ίσης θρε­πτι­κής αξίας.
  • Ικα­νο­ποι­η­τι­κή θέρμανση
  • Τηλέφωνο
  • Εγχρω­μη τηλεόραση
  • Πλυ­ντή­ριο ρούχων
  • Ι.Χ. επι­βα­τη­γό αυτοκίνητο
  • Δια­κο­πές για μία εβδομάδα

Τα παρα­πά­νω στοι­χεία περι­λαμ­βά­νο­νται στη τελευ­ταία έκθε­ση ‑Σεπτέμ­βριος 2016- της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις Συν­θή­κες Δια­βί­ω­σης στην Ελλάδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο