Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε σύγχυση οι «κουκουεδολόγοι» του ΜέΡΑ25

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΜέΡΑ25, Κλ. Γρη­γο­ριά­δης, μιλώ­ντας χτες στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, σκέ­φτη­κε να… «τιμή­σει» τον Ν. Μπε­λο­γιάν­νη χύνο­ντας αντιΚ­ΚΕ δηλητήριο.

Ετσι άρχι­σε να λέει ότι «ο αεί­μνη­στος, ο ήρω­άς μας, ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης πέθα­νε λοι­δο­ρη­μέ­νος και συκο­φα­ντη­μέ­νος από την ηγε­σία εμάς των ίδιων των κομ­μου­νι­στών», ότι όταν πήγαι­νε για εκτέ­λε­ση ο Μπε­λο­γιάν­νης «φώνα­ζε ότι δεν πρό­δω­σε» και άλλα διά­φο­ρα που έδει­χναν ότι… δεν ήξε­ρε τι του γίνεται.

Τη δια­πί­στω­ση αυτή έκα­νε και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Λαμπρού­λης που πήρε τον λόγο σχο­λιά­ζο­ντας πως προ­φα­νώς ο Κλ. Γρη­γο­ριά­δης «βρι­σκό­ταν σε σύγχυση».

Σημεί­ω­σε δε πως εδώ και δεκα­ε­τί­ες ακού­με πολ­λά από διά­φο­ρους «κου­κου­ε­δο­λό­γους», οι οποί­οι στην πρά­ξη βέβαια είναι οι καλύ­τε­ροι υπη­ρέ­τες του αστι­κού συστή­μα­τος, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά καλό θα ήταν να ξέρουν λίγο και για τι πράγ­μα μιλάνε.

Ο εν λόγω πάντως δεν ήξε­ρε σίγουρα…

Ριζο­σπά­στης.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο