Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε τρεις επιστήμονες για τις έρευνές τους στον τομέα των laser το Νόμπελ Φυσικής 2018

Οι Αρθουρ Ασκιν (ΗΠΑ), Ζεράρ Μου­ρού (Γαλ­λία) και Ντό­να Στρί­κλαντ (Κανα­δάς) βρα­βεύ­ο­νται με το Νόμπελ Φυσι­κής 2018 για τις έρευ­νές τους στον τομέα των laser που επέ­τρε­ψαν την ανά­πτυ­ξη εργα­λεί­ων που χρη­σι­μο­ποιού­νται στην βιο­μη­χα­νία και την Ιατρική.

Το ήμι­συ του βρα­βεί­ου δίνε­ται στον Αμε­ρι­κα­νό Αρθουρ Ασκιν και το άλλο ήμι­συ από κοι­νού στον Γάλ­λο Ζεράρ Μου­ρού και την Κανα­δή Ντό­να Στρίκλαντ.

Οι ανα­κα­λύ­ψεις τους απο­τέ­λε­σαν επα­νά­στα­ση για την Φυσι­κή των laser και την ανά­πτυ­ξη «εργα­λεί­ων υψη­λής ακρί­βειας που ανοί­γουν ανε­ξε­ρεύ­νη­τους ορί­ζο­ντες στην έρευ­να και πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών στην βιο­μη­χα­νία και την ιατρι­κή», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της Βασι­λι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών της Στοκχόλμης.

Ο Αρθουρ Ασκιν, ο μεγα­λύ­τε­ρος ηλι­κια­κά βρα­βευ­θείς με Νόμπελ, ανέ­πτυ­ξε την «οπτι­κή λαβί­δα» που επι­τρέ­πει τον χει­ρι­σμό εξαι­ρε­τι­κά μικρών οργα­νι­σμών, όπως τα κύταρ­ρα, τα μόρια και οι ιοί.

Ο Ζεράρ Μπου­ρού και η φοι­τή­τριά του Ντό­να Στρί­κλαντ εφηύ­ραν την τεχνι­κή της ενί­σχυ­σης των laser που ονο­μά­ζε­ται «Chirped Pulse Amplification (CPA)» και παρά­γει εξαι­ρε­τι­κά βρα­χείς και τερά­στιας ισχύ­ος παλμούς.

Εκτός της συμ­βο­λής τους στην Φυσι­κή του Κενού και των Μαύ­ρων Οπών, οι εργα­σί­ες των δύο επι­στη­μό­νων επέ­τρε­ψαν την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εκα­τομ­μυ­ρί­ων εγχει­ρή­σε­ων στον κόσμο σε άτο­μα που έπα­σχαν από μυω­πία και καταρράκτη.

Η Ντό­να Στρί­κλαντ, καθη­γή­τρια του Πανε­πι­στη­μί­ου του Ρότσε­στερ στις ΗΠΑ, δήλω­σε ότι αισθά­νε­ται μεγά­λη τιμή για ένα Νόμπελ Φυσι­κής που μόνο δύο γυναί­κες έχουν λάβει πριν από αυτήν από το 1901.

«Νόμι­ζα ότι θα ήταν ευκο­λό­τε­ρο να τιμώ­νται οι γυναί­κες φυσι­κοί, το κατα­φέ­ρα­με σήμε­ρα και ελπί­ζω ότι τα πράγ­μα­τα να κινη­θούν πιο γρή­γο­ρα στο εξής», είπε.

Πριν από την Ντό­να Στρί­κλαντ, με το Νόμπελ Φυσι­κής είχαν βρα­βευ­θεί η Μαρί Κιου­ρί (1903, μαζί με τον σύζυ­γό της Πιερ) και η Μαρία Γκέ­περτ Μάγερ το 1963.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο