Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε τροχιά ρήξης ο ΣΥΡΙΖΑ — Στα «κάγκελα» τα στελέχη του με τις πρωτοβουλίες Κασσελάκη

Δεν έχει πιά­σει ακό­μη πάτο η πορεία εκφυ­λι­σμού του ΣΥΡΙΖΑ με νέα επει­σό­δια να προ­στί­θε­νται συχνά πυκνά με το σημε­ρι­νό να βαθαί­νει το ρήγ­μα ανά­με­σα στον πρό­ε­δρο του Στέ­φα­νο Κασ­σε­λά­κη και στε­λέ­χη του κόμματος.

Μετά την αιφ­νι­δια­στι­κή κίνη­ση από τον Στ. Κασ­σε­λά­κη να θέσει μέσω του isyriza στην κρί­ση των μελών και μέσω «ερω­τη­μα­το­λο­γί­ου» θέμα­τα όπως το όνο­μα, το λογό­τυ­πο, η δομή και η ιδε­ο­λο­γι­κή ταυ­τό­τη­τα του κόμ­μα­τος ξεκί­νη­σε μπα­ράζ αντι­δρά­σε­ων στε­λε­χών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ σήμε­ρα απέ­στει­λε ‑μέσω του iSyriza- ερω­τη­μα­το­λό­γιο προς τα μέλη του κόμ­μα­τος, με ερω­τή­μα­τα όπως «επι­θυ­μεί­τε ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλά­ξει όνο­μα;» ή «επι­θυ­μεί­τε ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλά­ξει λογό­τυ­πο;», και «επι­θυ­μεί­τε να γίνουν ριζι­κές αλλα­γές στη δομή του κόμ­μα­τος;». Στο ερω­τη­μα­το­λό­γιο περι­λαμ­βά­νε­ται και το ερώ­τη­μα «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέ­πει να αυτο­προσ­διο­ρι­στεί ως Κεντρο­α­ρι­στε­ρά ή ως Αρι­στε­ρά;», ένα ερώ­τη­μα που επί της ουσί­ας έχει απα­ντη­θεί στην πρά­ξη όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια από την σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι φανε­ρό ότι ο κ. Κασ­σε­λά­κης με μια ομά­δα νέων στε­λε­χών επι­χει­ρεί να δημιουρ­γή­σει τετε­λε­σμέ­να πριν την έναρ­ξη του συνε­δρί­ου έχο­ντας στο φάκε­λο απα­ντή­σεις που θα το δίνε­ουν το ελευ­θέ­ρας να δια­μορ­φώ­σει ένα νέο κόμ­μα, απαλ­λαγ­μέ­νο από τις «αμαρ­τί­ες» του που παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπο­ρεί να ψαρεύ­ει ανε­νό­χλη­τα στα θολά νερά του δικαιω­μα­τι­σμού και της δ΄δηθεν προόδου.

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, νωρίς το βρά­δυ 17 από τα 21 μέλη της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του κόμ­μα­τος κατέ­θε­σαν αίτη­μα να συνε­δριά­σει άμε­σα ή δυνα­τόν και αύριο το καθο­δη­γη­τι­κό όργα­νο του κόμματος.

Την επι­στο­λή δεν υπο­γρά­φουν η τομε­άρ­χης Εξω­τε­ρι­κών Ρένα Δού­ρου, η γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟ Θεο­δώ­ρα Τζά­κρη, ο γραμ­μα­τέ­ας του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της Νεο­λαί­ας ΣΥΡΙΖΑ Κων­στα­ντί­νος Πανα­γιω­τό­που­λος και η Μάγκυ Δού­ση όπως επί­σης και οι δύο γραμ­μα­τείς του κόμ­μα­τος Ράνια Σβί­γκου, Γιώρ­γος Βασιλειάδης,

Είχαν προη­γη­θεί αντι­δρά­σεις στε­λε­χών του κόμ­μα­τος, όπως της αντι­προ­έ­δρου της Βου­λής και βου­λευ­τή του κόμ­μα­τος, Όλγας Γερο­βα­σί­λη, του πρώ­ην υπουρ­γού, Χρή­στου Σπίρ­τζη, της Κ. Νοτο­πού­λου και του πρώ­ην υπουρ­γού και μέλους της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Ρήγα. Απο την άλλη η βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεο­δω­ρα Τζά­κρη, έκα­νε λόγο για για «αρχη­γί­σκους», υπε­ρα­σπι­ζό­με­νη την κίνη­ση του Στ. Κασ­σε­λά­κη, όπως και η βου­λευ­τί­να Νίνα Κασι­μά­τη.

Η κίνη­ση Κασ­σε­λά­κη λίγες ημέ­ρες πριν ξεκι­νή­σει το συνέ­δριο δημιουρ­γεί νέα δεδο­μέ­να στις διερ­γα­σί­ες και εντός ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ευρύ­τε­ρα στη σοσιαλδημοκρατία.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο